قطعه (در) تاريخ

چون به الهام الهي، گرداند
نام خود خسرو جمجاه، صفي
بر سر مسند جم بار دگر
کرد آرام به دلخواه صفي
زين جلوس دوم نامي، يافت
نظر از حضرت الله صفي
کلک صائب پي تاريخ نوشت
«شد سليمان زمان شاه صفي »
يارب اين نام مبارک، بادا
متيمن به شهنشاه صفي