در مغلوب شدن ندر محمدخان از پادشاه هند گفته شده

غفلت دن اولدي خسرو توران زبون هند
هرکيم گيدر يوخويه، قارا اوني تز، باسار