شماره ١٨: داغ اولدي درونيمده منيم ناز محبت

داغ اولدي درونيمده منيم ناز محبت
مين دورلو صدا ويرمه ده در ساز محبت
چشمون که ايده لطفله عشاقه تبسم
عمرينده اولور محرم (و) همراز محبت
مين جورينه معتاد ايکن اول عاشق زارين
ايتمز نه قدر ايتمه سن اعزاز محبت
مستانه ايديب نازيله اول چشم سياهي
گوستر دل صائب کيمي اعجاز محبت