شماره ٤٧٢: سرکشي بگذار پيش امر حق تسليم کن

سرکشي بگذار پيش امر حق تسليم کن
آتش نمرود را گلزار ابراهيم کن
بر تو دشوارست اگر يکجا وداع مال و جان
پيشتر از رفتن جان، مال را تسليم کن
نخل بهتر در زمين نرم بالا مي کشد
خاکساران جهان را بيشتر تعظيم کن
برمدار از سجده حق هفت عضو خويش را
همچو مردان خدا تسخير هفت اقليم کن
هيچ نگشايد به جز وسواس از علم نجوم
چهره را از جدول خون صفحه تقويم کن
در گذر از ثابت و سيار، صائب همچو برق
روي از يک قبله روشن همچو ابراهيم کن