شماره ٢٥٠: ما خير باد لذت پرواز کرده ايم

ما خير باد لذت پرواز کرده ايم
تعويذ بال چنگل شهباز کرده ايم
گردون حريف ما به تغافل نمي شود
خونها به صبر در جگر ناز کرده ايم
صياد بي مروت ما را خبر کنيد
کز دام مدتي است که پرواز کرده ايم
گل را به رو اگر نشناسيم عيب نيست
ما چشم در حريم قفس باز کرده ايم
سوزي نداشت شعله آواز بلبلان
ما ناله را به طرز دگر ساز کرده ايم
صائب چو حال مردم عاقل شنيده ايم
شکر جنون خانه برانداز کرده ايم