شماره ٧٥٩: بهر روي خلق تاکي آرزو کردن نماز؟

بهر روي خلق تاکي آرزو کردن نماز؟
چند دريک قبله خواهي بادورو کردن نماز؟
پيش اين ناشسته رويان آبروي خود مريز
تا تواني پيش حق با آبرو کردن نماز
تا نشويي دست از دنيا مياور رو به حق
نيست جايز در شريعت بي وضو کردن نماز
با حديث نفس احرام عبادت باطل است
جمع هرگز کي شود با گفتگو کردن نماز؟
گوشه گير از عالم پر شور اگر خواهي حضور
کز پريشان خاطري نتوان دراو کردن نماز
نيست حاجت با وضو دست از علايق شسته را
تا قيامت مي توان بااين وضو کردن نماز
ماه کنعان را به سيم قلب سودا کردن است
پيش چشم خلق ظاهر بين نکو کردن نماز
دست خود ناشسته از دنيا، تلاش قرب حق
در حريم کعبه باشد بي وضو کردن نماز
نيست صائب از عبادت چشم عارف بربهشت
کار مردان نيست بهر رنگ و بو کردن نماز