شماره ٢٣٣: توفيق درد وداغ به هر دل نمي دهند

توفيق درد وداغ به هر دل نمي دهند
اين فيض را به هر دل غافل نمي دهند
بلبل گلوي خويش عبث پاره مي کند
اين شوخ ديدگان به سخن دل نمي دهند
آزادگان تلاش شهادت نمي کنند
تا خونبهاي خويش به قاتل نمي دهند
از تلخي سوال گروهي که واقفند
فرصت به لب گشودن سايل نمي دهند
ديوانگي است قفل در رزق راکليد
عاقل مشو که سنگ به عاقل نمي دهند