شماره ٩٣: تا گردباد آه به گردون نمي رسد

تا گردباد آه به گردون نمي رسد
از گرد راه قاصد مجنون نمي رسد
هرجا دچار وصل شوي کام دل بکير
هر روز نافه بر سر مجنون نمي رسد
هر مصرع بلند به عمري برابرست
زين بيشتر به مردم موزون نمي رسد
تا دختري ز سلسله تاک مانده است
وحدت سراي خم به فلاطون نمي رسد
صائب نمي کشم نفسي کز ديار عشق
صد درد نوبه سينه محزون نمي رسد