شماره ٧٣٨: بر جهان هر کس که از روي تأمل بگذرد

بر جهان هر کس که از روي تأمل بگذرد
از بساط خار با دامان پر گل بگذرد
جنگ دارد با توکل، بر توکل اعتماد
آن توکل دارد اينجا کز توکل بگذرد
رنگ و بو روشن ضميران را نگردد سنگ راه
چون شود خورشيد طالع شبنم از گل بگذرد
مي شود باد خزان شيرازه جمعيتش
عمر هر کس در پريشاني چون سنبل بگذرد
نکته ها درج است در هر صفحه رخسار گل
چون بر اين مجموعه در يک هفته بلبل بگذرد؟
در بهار از باده گلگون گذشتن مشکل است
واعظ از ما بگذران تا موسم گل بگذرد
از تواضع مي توان مغلوب کردن خصم را
مي شود باريک چون سيلاب از پل بگذرد
نغمه سنجاني که صائب از مقامات آگهند
گوش مي گيرند هر جا حرف بلبل بگذرد