شماره ٦٤٥: از نظر هرگز خيالش دور نيست

از نظر هرگز خيالش دور نيست
يک نفس درياي ما بي شور نيست
در دهان اژدهاي خم رود
مست بي پرواتر از مخمور نيست
خنده بر برق تجلي مي زند
خانه دل چون بناي طور نيست
نيست در فرمان بدگويان زبان
اختيار نيش با زنبور نيست
گر ندارد سکته چين بر جبين
بيت ابروي تو چون مشهور نيست؟