شماره ٤٢٠: از شش جهت به کعبه مقصد سبيل هست

از شش جهت به کعبه مقصد سبيل هست
در هر زمين که جاده نباشد دليل هست
دل را ز دوستان گرانجان نگاه دار
بر گرد کعبه تو هم اصحاب فيل هست
بي شمع آه، راه طلب طي نمي شود
چون آفتاب و ماهت اگر صد دليل هست
در خون دل مضايقه با غم نمي کنيم
دايم درين پياله شراب سبيل هست
غير از دل گرامي ارباب عشق نيست
گر بيضه اي به زير پر جبرئيل هست
در حشر، کار تشنه ديدار مشکل است
ورنه براي تشنه لبان سلسبيل هست
افکار مولوي و سنايي است، بي سخن
گر زان که فکر صائب ما را عديل هست