شماره ٣٨١: امروز قدر نکته موزون نمانده است

امروز قدر نکته موزون نمانده است
انصاف در قلمرو گردون نمانده است
هيچ است صد رساله حکمت به چشم ما
بهتر ز خم اثر ز فلاطون نمانده است
يک عمر مي توان سخن از زلف يار گفت
در بند آن مباش که مضمون نمانده است
صائب پياله گير که تا کرده اي نگاه
يک خشت از عمارت گردون نمانده است