شماره ٣٣١: چشم اثر به گريه مستانه من است

چشم اثر به گريه مستانه من است
خط نجات بر لب پيمانه من است
چين شکست نيست بر ابروي عهد من
معموره وفا دل ويرانه من است
هرگز ملايمت به نگهبان نمي کنم
فانوس داغ جرأت پروانه من است
با پاکدامنان نظري هست حسن را
تا آفتاب سرزده، در خانه من است
سيل سبک عنان که ز عالم گذشته است
صائب خراب گوشه ويرانه من است