شماره ٧٧: حضور خاطر اگر در نماز معتبرست

حضور خاطر اگر در نماز معتبرست
اميد ما به نماز نکرده بيشترست
به گرمي جگر ما دل که خواهد سوخت؟
درين بساط که خورشيد آتشين جگرم
شرر به آتش و شبنم به بوستان برگشت
حضور خاطر عاشق هنوز در سفرست
ز دار و گير خزان و بهار آسوده است
چو سرو هر که درين روزگار بي ثمرست
حباب کسب هوا مي کند ز بي بصري
درين محيط که کشتي نوح در خطرست
دميد صبح قيامت، رسيد روز جزا
هنوز صائب مغرور مست و بيخبرست