شماره ٢٥٠: در فشار دل، سر دست نگارين ظالم است

در فشار دل، سر دست نگارين ظالم است
در هلاک بيگناهان تيغ خونين ظالم است
گر چه از زنگار خط تيغ نگاهش کند شد
همچنان مژگان آن غارتگر دين ظالم است
مشکل است از چشم گيراي تو دل برداشتن
پنجه مژگان دراز و خواب سنگين ظالم است
مي کند دست حمايت ناتوانان را قوي
جرم رخسارست اگر آن زلف پرچين ظالم است
کوته انديشي که سازد دست منسوبان دراز
در حقيقت نيست يک ظالم، که چندين ظالم است
کلک صائب بي زبان در عرض حال افتاده است
ورنه در صيد معاني همچو شاهين ظالم است