شماره ٧٥٣: پاک است همچو صبح به عالم حساب ما

پاک است همچو صبح به عالم حساب ما
در خون شبنمي نرود آفتاب ما
چون شعله سر مکش ز دل سينه تاب ما
کز سوز عشق، اشک ندارد کباب ما
از آفتاب تجربه گشتيم خامتر
نارس برآمد از سفر خم شراب ما
هيچ است هر چه هست به جز همت بلند
اين مصرع است از دو جهان انتخاب ما
اين راه دور زود به انجام مي رسد
کوتاهيي اگر نکند پيچ و تاب ما
منزل بلند و همت شبگير کوته است
فرصت سبک عنان و گران است خواب ما
هيچيم اگر چه صائب و از هيچ کمتريم
دام فريب خلق ندارد سراب ما