شماره ٦١٧: اگر چه عشق به ظاهر خراب کرد مرا

اگر چه عشق به ظاهر خراب کرد مرا
ز روي گرم، پر از آفتاب کرد مرا
هنوز رنگ عمارت، نگار دستم بود
که ترکتاز حوادث خراب کرد مرا
به هيچ دلشده اي کار تنگ نگرفتم
چرا سپهر به قصر حباب کرد مرا؟
سرم هميشه ز کيفيت سخن گرم است
که جوش فکر، خم پر شراب کرد مرا
به خون گرم مکافات سوختم جگرش
اگر چه آتش سوزان کباب کرد مرا
خمش کن از سخن آتشين عنان صائب
که تاب شعله غيرت کباب کرد مرا