سر آغاز

ز خاک آفريدت خداوند پاک
پس اي بنده افتادگي کن چو خاک
حريص و جهان سوز و سرکش مباش
ز خاک آفريدندت آتش مباش
چو گردن کشيد آتش هولناک
به بيچارگي تن بينداخت خاک
چو آن سرفرازي نمود، اين کمي
ازان ديو کردند، از اين آدمي