گفتار اندر احسان با نيک و بد

گره بر سر بند احسان مزن
که اين زرق و شيدست و آن مکر و فن
زيان مي کند مرد تفسيردان
که علم و ادب مي فروشد به نان
کجا عقل يا شرع فتوي دهد
که اهل خرد دين به دنيا دهد؟
وليکن تو بستان که صاحب خرد
از ارزان فروشان به رغبت خرد