در نواخت رعيت و رحمت بر افتادگان

الا تا بغفلت نخفتي که نوم
حرام است بر چشم سالار قوم
غم زيردستان بخور زينهار
بترس از زبردستي روزگار
نصيحت که خالي بود از غرض
چو داروي تلخ است، دفع مرض