1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

منطق الطير عطار

 • مرد گنجي ديد گنجي اختيار
  سر بريدن بايدت کرد اختيار
 • ديوان امير خسرو

 • مرا گويي که دل بر يار ديگر نه، نهم، ليکن
  همين در دل تو مي گنجي، کس ديگر نمي گنجد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • چو خوش گنجي است عشق او که در عالم نمي گنجد
  چنين گنج ار کسي جويد نشانش کنج ويران ده
 • ديوان شمس

 • بنه سر گر نمي گنجي که اندر چشمه سوزن
  اگر رشته نمي گنجد از آن باشد که سر دارد
 • جام جم اوحدي مراغي

 • گر ز روي ادب دهد رنجت
  به از آن کز غضب دهد گنجت
 • شاهنامه فردوسي

 • ز گستردنيها و از بوي و رنگ
  ببين تا ز گنجت چه آيد به چنگ
 • نترسي ز رنج و ننازي بگنج
  بگيتي ز گنجت فزونست رنج
 • اگر گنجت آباد داري به داد
  تو از گنج شاد و سپاه از تو شاد
 • چو رفتي سر و تاج و گنجت مراست
  همان دختر و برده رنجت مراست
 • ديوان خواجوي کرماني

 • مارست غم عشقش و او گنج لطافت
  گنجت چو بدست اوفتد از مار مينديش
 • جمشيد و خورشيد ساوجي

 • تو اين رنج مرا گر چاره سازي
  ز هر گنجت ببخشم بي نيازي »
 • ديوان عطار

 • چون نيست گنج پاي به گنجت فروشدن
  بي کنج شب گذار درين گنج اژدها
 • هيلاج نامه عطار

 • وصال حب حيدر به ز گنجت
  وگر نه بعد از اين در دست رنجت
 • در اين گنجت اگر راهست بنگر
  درون گنج شو و از گنج برخور
 • نمانده هيچ گنجت آشکار است
  ترا منصور جان ديدار يار است
 • مختار نامه عطار

 • گنجت بايد به رنج خو بايد کرد
  جان وقف بلاي عشق او بايد کرد
 • جوهر الذات عطار

 • ز گنجت رنج ديدي هر دمي باز
  از آن اينجا نديدي محرمي باز
 • ببر رنجي که تا گنجت نمايم
  ترا از رنج خود مزدي فزايم
 • نبايد تا برآري شور و غوغا
  مکن شور ار شود گنجت پديدار
 • کز آن آيد يقين بخت پديدار
  در اول پايه چون گنجت نمايد
 • در گنجت در اينجا بر گشايد
  نظر اندازي آنگاهي سوي گنج
 • فرو ماني تو اندر حسرت و رنج
  چنان گنجت کند بيخويش اينجا
 • شود گنجت دگر باره پديدار
  دگر آهسته تر زان پيش و تن زن
 • ويس و رامين

 • برافشان تو به باد کينه گنجت
  که همچون باد باشد يافه رنجت
 • ديوان فرخي سيستاني

 • نه مال ماوراء النهر در گنجت بيفزايد
  نه درملک توافزوني پديد آيد ز صد چندان