1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

تذکرة الاوليا عطار

 • ... بودند و گفتند: ما گنجي در خاک نهاديم و شرط گنج آن است که يک تن ...
 • کليله و دمنه

 • ... قدر که در امکان گنجد از کارهاي آخرت راست کردم ، و بدين اميد عمر ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... در عبارت و زبان گنجد؛ و در فنون علم کامل بود و در رياضت و ...
 • سفرنامه ناصر خسرو

 • ... صد من آب در آن گنجد. ...
 • کليله و دمنه

 • ... محنت و روزگار مشقت گنجي سازم. ...
 • سفرنامه ناصر خسرو

 • ... در آغوش دو مرد گنجد، و بر سر اين ستون‌ها طاق‌ها زده است به دو ...
 • ... در آغوش دو مرد گنجد، و بر سر اين چهار عمود سه طاق زده است چنان ...
 • نوروزنامه خيام

 • هر زميني که درو گنجي يا دفيني باشد آنجا برف پاي نگيرد و بگدازد، ...