1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان فيض کاشاني

 • گر خانه کنم ويران گنجم دهد آن سلطان
  آن گنج بخان و مان يعني بنمي ارزد
 • ز دست (فيض) در رنجم وليکن طالب گنجم
  مگر گردد دوچار من درين ويرانه زان گردم
 • من نمي گنجم درين عالم دگر
  بر من اينجا تنگ شد جا ميروم
 • مثنوي معنوي

 • گويد او چون زفت بيند خويش را
  در کدامين خانه گنجم اي کيا
 • گويدش دل خانه اي ساز اي عمو
  گويد او در خانه کي گنجم بگو
 • در بن چاهي همي بودم زبون
  در همه عالم نمي گنجم کنون
 • ديوان شمس

 • بجز به عشق تو جايي دگر نمي گنجم
  که نيست موضع سيمرغ عشق جز که قاف
 • ز خوشدلي و طرب در جهان نمي گنجم
  ولي ز چشم جهان همچو روح پنهانم
 • تن همچو صدف دهان گشاده است که آه
  من کي گنجم چو ره نشد مرجان را
 • خسرو و شيرين نظامي

 • ز بي خصمي گر افزون گشت گنجم
  ز بي ياري در افزود است رنجم
 • ليلي و مجنون نظامي

 • درياي در است و کان گنجم
  از نقب زنان چگونه رنجم
 • مخزن الاسرار نظامي

 • گنجم و در کيسه قارون نيم
  با تو نيم وز تو به بيرون نيم
 • ديوان وحشي بافقي

 • آن کزو اينچنين گهر سنجم
  آن که بست اين طلسم بر گنجم
 • ديوان شمس

 • سر به سر پر کن قدح را موي را گنجا مده
  وان کز اين ميدان بترسد گو برو در خانه باش
 • ديوان عطار

 • به باد بر زبر خاک گنجه چند کني
  که تا که رنجه شوي خاک بر زبر بيني
 • ديوان امير خسرو

 • بس ست اين قيمت خسرو که گويي
  غلام رايگاني من اينست
 • خواه خونم ريز و خواهي زنده کن
  بنده ام من رايگاني، چون کنم؟
 • ديوان انوري

 • به يک دل وصلت ارزانم برآمد
  چه مي گويم به صد جان رايگاني
 • يکي کم خورم خوش روم سوي خانه
  غلامي بود مر مرا رايگاني
 • ديوان بيدل دهلوي

 • ياد آنفرصت که عيش رايگاني داشتيم
  سجده چون آستان بر آستاني داشتيم
 • همت بفکر هستي خود را گره نسازد
  حيفست کيسه دوزي بر نقد رايگاني
 • ديوان پروين اعتصامي

 • ز بس مدهوش افتادي تو در ويرانه گيتي
  بحيلت ديو برد اين گنجهاي رايگاني را
 • ز گنج وقت، نوائي ببر که شبرو دهر
  برايگان برد اين گنج رايگاني را
 • بلاي فقر، تنم خسته کرد و روح بکشت
  بمرگ قانعم، آن نيز رايگاني نيست
 • نه تاب و ارزش من، رايگاني است
  سزاي رنج قرني زندگاني است
 • ديوان خاقاني

 • عشق تو به جان خريدم ارچه
  آتش همه جاي رايگاني است
 • ديوان سعدي

 • اگرت به هر که دنيا بدهند حيف باشد
  و گرت به هر چه عقبي بخرند رايگاني
 • مواعظ سعدي

 • به ملکي دمي زين نشايد خريدن
  که از دور عمرت بشد رايگاني
 • اسرار نامه عطار

 • بدادي رايگاني عمر از دست
  اگر بر خود بگريي جاي آن هست
 • جوان را پير گفت اي زندگاني
  مرا بخشيده اند اين رايگاني
 • الهي نامه عطار

 • مده بر باد عمرت رايگاني
  که بر بادست عمر اي زندگاني
 • جوهر الذات عطار

 • چو جانان رخ نمودم رايگاني
  من اين لعنت گزيدم در نهاني
 • ستان آن جام و درکش رايگاني
  گذر کن هم ز صورت هم معاني
 • جمال يار ديدم رايگاني
  تو گويائي در اين شرح و معاني
 • ترا من پند دادم رايگاني
  ز حق گفتم ترا باقي تو داني
 • بوقتي گنج يابي رايگاني
  که هم شيطان و تو هم مار داني
 • بده جان گنج بستان رايگاني
  چه خواهي يافتن زين گنج فاني
 • گذر کن زو و گنج لامکاني
  بياب اينجاي خود را رايگاني
 • بدادي عمر اکنون رايگاني
  ز دست اي ابله اکنون مي نداني
 • ويس و رامين

 • بخوان اخبار او را تا بداني
  که کس ملکت نيابد رايگاني
 • کنون کم داد دولت رايگاني
  گريز اي دل ز سختي تا تواني
 • چنان شاهي به چندان کامراني
  نگر تا چون تبه شد رايگاني
 • ديوان عراقي

 • در مجلس عشق مفلسي را
  پر کن دو سه رطل رايگاني
 • ديوان قاآني

 • گاهي تو پي تردماغي من
  بوسي دو سه بخشي به رايگاني
 • ديوان شمس

 • آن يوسف معاني و آن گنج رايگاني
  خود را اگر فروشد داني عجب خريدن
 • او آب زندگاني مي داد رايگاني
  از قطره قطره او فردوس بردميده
 • چو وصال گشت لاغر تو بپرورش به ساغر
  همه چيز را به پيشت خورشي است رايگاني
 • با چنين ساقي حق با خودي کفر مطلق
  مي زند جان معلق با مي رايگاني
 • ديوان سنايي

 • مطربان رايگان در رايگان آباد عشق
  بي دل و دم چون سنايي چنگي و نايي شدند
 • ديوان عطار

 • چون آفريدي رايگان نه سود کردي نه زيان
  اکنون ببخش اي غيب دان هم رايگان سبحانه