1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ويس و رامين

 • مرا زنده بمان تا زندگاني
  کنم در کار مهرت رايگاني
 • شما را من ز روي مهرباني
  نصيحت کرد خواهم رايگاني
 • ديوان عراقي

 • تقصير نمي کند غم تو
  غم مي خوردم به رايگاني
 • ديوان قاآني

 • به جاي گنجهاي شايگانش
  رسد بس رنجهاي رايگاني
 • ديوان شمس

 • اگر خواهي عطاي رايگاني
  ز عالم هاي باقي ملک بسيار
 • ديوان ناصر خسرو

 • واکنون که شنودم از جهان من
  آن نکته خوب رايگاني
 • فرهاد و شيرين وحشي بافقي

 • هما پرواز عنقا آشياني ست
  زبانش چتر شاهي رايگاني ست
 • ديوان عرفي شيرازي

 • کدامست اين متاع رايگاني
  که بروي نقد فرصت ميفشاني
 • شاهنامه فردوسي

 • ز گنجش زبرجد نثار آوريد
  بسي گوهر شاهوار آوريد
 • نبيني که گنجش پر از خواستست
  جهاني به خوبي بياراستست
 • هيلاج نامه عطار

 • حقيقت گفت و گنجش يافتستم
  بسوي گنج خود بشتافتستم
 • هفت پيکر نظامي

 • اژدهائي نشسته بر گنجش
  به ترنجي رسيده نارنجش
 • شرف نامه نظامي

 • تهي دست کانديشه زر کند
  تمناي گنجش توانگر کند
 • هفت اورنگ جامي

 • برداشته شد ز سينه رنجش
  انباشته زير خاک گنجش
 • شاه و درويش هلالي جغتايي

 • آخرش جانب لحد بردند
  همچو گنجش بخاک بسپردند
 • ديوان خاقاني

 • مار ضحاک ماند بر پايم
  وز مژه گنج شايگان برخاست
 • بر خاک درت زکات دربان
  گنج زر شايگان ببينم
 • بيت فرومايه اين منزحف
  قافيه هرزه آن شايگان
 • ديوان سعدي

 • به گنج شايگان افتاده بودم
  ندانستم که بر گنجند ماران
 • ويس و رامين

 • به خوشي چون خراسان جايگاهي
  چو مرو شايگان محکم پناهي
 • ديوان محتشم کاشاني

 • کرمش کيسه اي که پر سازد
  مخزن گنج شايگان باشد
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • توشناسي مرا که نگشايد
  کس چو من گنج شايگان قلم
 • پاسبان کرد باغ قمري را
  که بسي گنج شايگان دارد
 • ديوان وحشي بافقي

 • ذات او جوهري که عالم ازو
  مخزن گنج شايگان باشد
 • شکسته وقت تعجيل عطايت
  در سد خانه گنج شايگان باد