1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

منطق الطير عطار

 • مرد گنجي ديد گنجي اختيار
  سر بريدن بايدت کرد اختيار
 • ديوان امير خسرو

 • مرا گويي که دل بر يار ديگر نه، نهم، ليکن
  همين در دل تو مي گنجي، کس ديگر نمي گنجد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • چو خوش گنجي است عشق او که در عالم نمي گنجد
  چنين گنج ار کسي جويد نشانش کنج ويران ده
 • ديوان شمس

 • بنه سر گر نمي گنجي که اندر چشمه سوزن
  اگر رشته نمي گنجد از آن باشد که سر دارد
 • جام جم اوحدي مراغي

 • گر ز روي ادب دهد رنجت
  به از آن کز غضب دهد گنجت
 • شاهنامه فردوسي

 • ز گستردنيها و از بوي و رنگ
  ببين تا ز گنجت چه آيد به چنگ
 • نترسي ز رنج و ننازي بگنج
  بگيتي ز گنجت فزونست رنج
 • اگر گنجت آباد داري به داد
  تو از گنج شاد و سپاه از تو شاد
 • چو رفتي سر و تاج و گنجت مراست
  همان دختر و برده رنجت مراست
 • ديوان خواجوي کرماني

 • مارست غم عشقش و او گنج لطافت
  گنجت چو بدست اوفتد از مار مينديش
 • جمشيد و خورشيد ساوجي

 • تو اين رنج مرا گر چاره سازي
  ز هر گنجت ببخشم بي نيازي »
 • ديوان عطار

 • چون نيست گنج پاي به گنجت فروشدن
  بي کنج شب گذار درين گنج اژدها
 • هيلاج نامه عطار

 • وصال حب حيدر به ز گنجت
  وگر نه بعد از اين در دست رنجت
 • در اين گنجت اگر راهست بنگر
  درون گنج شو و از گنج برخور
 • نمانده هيچ گنجت آشکار است
  ترا منصور جان ديدار يار است
 • مختار نامه عطار

 • گنجت بايد به رنج خو بايد کرد
  جان وقف بلاي عشق او بايد کرد
 • جوهر الذات عطار

 • ز گنجت رنج ديدي هر دمي باز
  از آن اينجا نديدي محرمي باز
 • ببر رنجي که تا گنجت نمايم
  ترا از رنج خود مزدي فزايم
 • نبايد تا برآري شور و غوغا
  مکن شور ار شود گنجت پديدار
 • کز آن آيد يقين بخت پديدار
  در اول پايه چون گنجت نمايد
 • در گنجت در اينجا بر گشايد
  نظر اندازي آنگاهي سوي گنج
 • فرو ماني تو اندر حسرت و رنج
  چنان گنجت کند بيخويش اينجا
 • شود گنجت دگر باره پديدار
  دگر آهسته تر زان پيش و تن زن
 • ويس و رامين

 • برافشان تو به باد کينه گنجت
  که همچون باد باشد يافه رنجت
 • ديوان فرخي سيستاني

 • نه مال ماوراء النهر در گنجت بيفزايد
  نه درملک توافزوني پديد آيد ز صد چندان
 • مثنوي معنوي

 • اين جهان هم چون خرابست و تو گنج
  گر تفحص کردم از گنجت مرنج
 • فرهاد و شيرين وحشي بافقي

 • ترا دانيم محتاجي به زر نيست
  که سد گنجت به پاي يک هنر نيست
 • ديوان ابوسعيد ابوالخير

 • گنجم چو گهر در دل گنجينه شکست
  رازم همه در سينه بي کينه شکست
 • ديوان امير خسرو

 • گفتم که ترا آخر دل خانه نمي يابد
  گفتا که پي گنجم ويرانه نمي يابد
 • چه کنم در دلت نمي گنجم؟
  زانکه در سنگ موي در نرود
 • جام جم اوحدي مراغي

 • از تو خالي مدار گنجم را
  تا ببويي مگر ترنجم را
 • ديوان انوري

 • به تشريف زيارت رتبتي دادي مرا کاکنون
  چو اقبال تو در عالم نمي گنجم ز جباري
 • ديوان بيدل دهلوي

 • معني برجسته شوقم نمي گنجم بلفظ
  همچو بوي گل نگردد پيرهن عريان مرا
 • ديوان پروين اعتصامي

 • که من گنجم، چو خاکم پست مشمار
  مرا زين خاکدان تيره بردار
 • شاهنامه فردوسي

 • و ديگر که گنجم وفادار نيست
  همين رنج را کس خريدار نيست
 • سپاه و دل و گنجم افزونترست
  جهان زير شمشير تيز اندرست
 • ترا بايدم زين ميان گفت بس
  نه گنجم به کارست بي تو نه کس
 • کشنده تن و جان من درد اوست
  پرستار و گنجم چه در خورد اوست
 • سپاريد گنجم به بهرامشاه
  همان کشور و تاج و گاه و سپاه
 • ديوان خاقاني

 • بپويم بو که در گنجم به کويت
  بجويم بو که دريابم جمالت
 • ديوان رهي معيري

 • پيرايه خاک و آبم، روشنگر آفتابم
  گنجم ولي در خرابم، ويرانه من تن من
 • منطق الطير عطار

 • من نيم در عشق او مردانه اي
  عشق گنجم بايد و ويرانه اي
 • اسرار نامه عطار

 • شمار لشگرم سيصد هزار است
  سلاح و اسب و گنجم بي شمارست
 • هيلاج نامه عطار

 • چو گنج ما پديدار آيد ايشيخ
  دل از گنجم خبردار آيد ايشيخ
 • اشتر نامه عطار

 • لشکر و گنجم همه در دست او
  بود زان من ولي پيوست او
 • در بعمري آيد از بحري برون
  ليک گنجم هست بسياري برون
 • مختار نامه عطار

 • آن گنج که من در طلب آن گنجم
  در دير طلسمات از آن مي رنجم
 • ويس و رامين

 • توي کام و بلا و ناز و رنجم
  غم و شادي و درويشي و گنجم
 • ديوان عراقي

 • پس در دل تو چگونه گنجم؟
  چون بر در خود رها نکردي
 • ديوان قاآني

 • گنجم درون خاطر و من در دمشق دهر
  سرگشته بي سبب چو خداوند زهمنا