1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان اوحدي مراغي

 • يک بوسه اگر به جان فروشي
  منت مي نه، که رايگانست
 • ديوان پروين اعتصامي

 • در قيمت جان از تو کار خواهند
  اين گنج مپندار رايگانست
 • ديوان سعدي

 • رايگانست يک نفس با دوست
  گر به دنيا و آخرت بخري
 • ديوان عطار

 • چنان ز بار گنه گردنم گرانبار است
  که اين سبکدل بيچاره رايگانست گران
 • جوهر الذات عطار

 • ترا اين نفس ملعون آنچنانست
  که خون تو مر او رايگانست
 • ترا اين گنج معني رايگانست
  که ديدارش به از کون ومکانست
 • ديوان فيض کاشاني

 • گفتم که حاجتي هست گفتا بخواه از ما
  گفتم غمم بيفزا گفتا که رايگانست
 • ديوان شمس

 • اگر کان شکر خواهي همان جاست
  ور انگشت شکر خود رايگانست
 • ور زانک نازنيني بي سيم و زر ببيني
  چونک عنايت آمد اقبال رايگانست
 • آن شهريار اعظم بزمي نهاد خرم
  شمع و شراب و شاهد امروز رايگانست
 • ارمغان حجاز اقبال لاهوري

 • ز طوفاني که بخشد رايگاني
  حريف بحر گردد آب جوها
 • ديوان پروين اعتصامي

 • برد اينهمه رنج رايگاني
  چون تجربه يافتي سرانجام
 • شتابنده چو ايام جواني
  جواني بخش هستي رايگاني
 • بس رمز ز دفتر سليمان
  خواندند به ديو، رايگاني
 • خسرو نامه عطار

 • گهي دزديد از آب زندگاني
  بلب بردش ز شکر رايگاني
 • کسيرا عشق باشد با جواني
  چو تو معشوق يابد رايگاني
 • جوهر الذات عطار

 • منم آن جوهر ذات عياني
  که دارم طوق لعنت رايگاني
 • براند زين بهشتت رايگاني
  ز ناگه خوار و سرگردان بماني
 • کمالم را ندانند رايگاني
  ببينندم همه اينجا نهاني
 • چنان ميخواست تا سر نهاني
  بگويد فاش اينجا رايگاني
 • دهد جام وصالش رايگاني
  کند بر فرق او گوهر فشاني
 • نخواهد ماند دنيا جاوداني
  ولي ميدان تو عقبي رايگاني
 • وصالي يابد آنجا جاوداني
  دهد او را تمامت رايگاني
 • بياب آخر حقيقت رايگاني
  تن اندر عشق وز عشق ميگوي
 • حقيقت از تو دارم زندگاني
  مرا بخشيده تو رايگاني