1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ويس و رامين

 • مرا زنده بمان تا زندگاني
  کنم در کار مهرت رايگاني
 • شما را من ز روي مهرباني
  نصيحت کرد خواهم رايگاني
 • ديوان عراقي

 • تقصير نمي کند غم تو
  غم مي خوردم به رايگاني
 • ديوان قاآني

 • به جاي گنجهاي شايگانش
  رسد بس رنجهاي رايگاني
 • ديوان شمس

 • اگر خواهي عطاي رايگاني
  ز عالم هاي باقي ملک بسيار
 • ديوان ناصر خسرو

 • واکنون که شنودم از جهان من
  آن نکته خوب رايگاني
 • فرهاد و شيرين وحشي بافقي

 • هما پرواز عنقا آشياني ست
  زبانش چتر شاهي رايگاني ست
 • ديوان عرفي شيرازي

 • کدامست اين متاع رايگاني
  که بروي نقد فرصت ميفشاني
 • شاهنامه فردوسي

 • ز گنجش زبرجد نثار آوريد
  بسي گوهر شاهوار آوريد
 • نبيني که گنجش پر از خواستست
  جهاني به خوبي بياراستست
 • هيلاج نامه عطار

 • حقيقت گفت و گنجش يافتستم
  بسوي گنج خود بشتافتستم
 • هفت پيکر نظامي

 • اژدهائي نشسته بر گنجش
  به ترنجي رسيده نارنجش
 • شرف نامه نظامي

 • تهي دست کانديشه زر کند
  تمناي گنجش توانگر کند
 • هفت اورنگ جامي

 • برداشته شد ز سينه رنجش
  انباشته زير خاک گنجش
 • شاه و درويش هلالي جغتايي

 • آخرش جانب لحد بردند
  همچو گنجش بخاک بسپردند
 • ديوان خاقاني

 • مار ضحاک ماند بر پايم
  وز مژه گنج شايگان برخاست
 • بر خاک درت زکات دربان
  گنج زر شايگان ببينم
 • بيت فرومايه اين منزحف
  قافيه هرزه آن شايگان
 • ديوان سعدي

 • به گنج شايگان افتاده بودم
  ندانستم که بر گنجند ماران
 • ويس و رامين

 • به خوشي چون خراسان جايگاهي
  چو مرو شايگان محکم پناهي
 • ديوان محتشم کاشاني

 • کرمش کيسه اي که پر سازد
  مخزن گنج شايگان باشد
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • توشناسي مرا که نگشايد
  کس چو من گنج شايگان قلم
 • پاسبان کرد باغ قمري را
  که بسي گنج شايگان دارد
 • ديوان وحشي بافقي

 • ذات او جوهري که عالم ازو
  مخزن گنج شايگان باشد
 • شکسته وقت تعجيل عطايت
  در سد خانه گنج شايگان باد
 • ز دست بخششت در آستينش
  کليد قفل گنج شايگان باد
 • ديوان عرفي شيرازي

 • گر بخون خوردن دهندم اختيار
  خون گنج شايگان خواهم گزيد
 • ديوان شمس

 • روان شد سوي ما کوثر که گنجا نيست ظرف اندر
  بدران مشک سقا را بزن سنگي و بشکن خم
 • ديوان خاقاني

 • پيش بزرگان ما آب کسي روشن است
  فعل سگ گنجه است قدح خر روستا
 • طعنه بيمار پرس صعب تر از تب
  کاين عرض از گنجه نيست از وطن آورد
 • آتش تب در زمين گنجه همه شب
  در دم من آه آسمان شکن آورد
 • صدمه آهم شنيد مؤذن شب گفت
  زلزله گنجه باز تاختن آورد
 • من گنجه نبينم که براهيم در او نيست
  من مکه نخواهم که ازو کعبه برون شد
 • دريغا گنجه خرم که اکنون جاي ماتم شد
  که از فر چنين صدري فراق افتاد فرجامش
 • بوستان سعدي

 • يکي پادشه زاده در گنجه بود
  که دور از تو ناپاک و سرپنجه بود
 • ديوان سنايي

 • هم بدين وزن اي پسر پور خطيب گنجه گفت:
  «نوبهار آمد نگارا باده گلنار کو»
 • کشکول شيخ بهايي

 • ز ويرانه ي گنجه شد گنج سنج
  رسانيد گنج هنر را به پنج
 • ديوان محتشم کاشاني

 • تا موکب جلالت در ملک خويش گنجه
  افزوده بر ممالک صد ملک ديگرت باد
 • خسرو و شيرين نظامي

 • ز گنجه فتح خوزستان که کرده است؟
  ز عمان تا به اصفاهان که خورده است؟
 • هفت پيکر نظامي

 • چون فروزنده شد به عکس و عيار
  نقد اين گنجه خيز رومي کار
 • شرف نامه نظامي

 • نظامي که در گنجه شد شهربند
  مباد از سلام تو نابهرمند
 • نهان مرا آشکارا برند
  ز گنجه است اگر تا بخارا برند
 • اقبالنامه نظامي

 • ز بس گنج که آنروز بر باد رفت
  شب شنبه را گنجه از ياد رفت
 • مخزن الاسرار نظامي

 • گنجه گره کرده گريبان من
  بي گرهي گنج عراق آن من
 • هفت اورنگ جامي

 • ز ويرانه گنجه شد گنج سنج
  رسانيد گنج گهر را به پنج
 • به تخصيص پنجي که سر پنجه زد
  بشيري که سرپنجه از گنجه زد
 • از گنجه چو گنج آن گهر ريز
  وز هند چو طوطي اين شکر ريز
 • ناظم گنجه نظامي که به رنج
  عدد گنج رسانيد به پنج
 • ديوان عرفي شيرازي

 • کنون درگاه عرفي بوسه گاهست
  ترا از گنجه تا شيراز راهست
 • ديوان انوري

 • حسنت اندر جهان نمي گنجد
  نامت اندر دهان نمي گنجد