1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

مخزن الاسرار نظامي

 • بانگ برآورد جهان کاي غلام
  گنجه کدامست و نظامي کدام
 • ديوان عرفي شيرازي

 • چگويم کاورم در گنجه شيراز
  ترا بنمايم آن گنجينه راز
 • ديوان خاقاني

 • گويند که سلطان مهين بر در گنجه است
  در گنجه کنون بين که ز بغداد فزون شد
 • منطق العشاق اوحدي مراغي

 • درين فکرت نميخواهيم رنجت
  برون کن رشته گوهر ز گنجت
 • جوهر الذات عطار

 • که گردانندت اندر گنج کل بست
  طلبکارند چون گنجت بيابند
 • ليلي و مجنون نظامي

 • وز حلقه زلف پر شکنجت
  در دامن اژدهاست گنجت
 • مواعظ سعدي

 • عمري که ازو دمي به جاني ارزد
  افسوس که رايگانم از دست برفت
 • خسرو نامه عطار

 • کنون چون يافتي بس رايگانم
  مکن هرگز سبک بر دل گرانم
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • بس باک ندارم همي ز محنت
  مغبون من ازين عمر رايگانم
 • در زندان نهان رايگانم که دهد
  آبم متعذرست نانم که دهد
 • ديوان عبيد زاکاني

 • طبع عبيد را که چو گنجيست شايگان
  معذور دار قافيه گر شايگان کند
 • اگر چه قافيه شد شايگان چه باک او را
  که از معاني صد گنج شايگان دارد
 • کشکول شيخ بهايي

 • روز آخر شد سبق فردا بود
  راز ما را روز کي گنجا بود؟
 • لسان الغيب عطار

 • بسا گنجا که يابي در معاني
  پر از در خوشاب و لعل کاني
 • مجموعه آثار عطار

 • بسا گنجا که يابي در معاني
  پر از در خوشاب و لعل کاني
 • مثنوي معنوي

 • اي دريغا مر ترا گنجا بدي
  تا ز جانم شرح دل پيدا شدي
 • بر دو کوري رحم را دوتا کنيد
  اين چنين ناگنج را گنجا کنيد
 • روز آخر شد سبق فردا بود
  راز ما را روز کي گنجا بود
 • اي تن من وي رگ من پر ز تو
  توبه را گنجا کجا باشد درو
 • ديوان شمس

 • تاب آن حسن که در هفت فلک گنجا نيست
  جز که آهنگ دل خسته لاغر نکند
 • چون شمس تبريزي که او گنجا ندارد در فلک
  کان مطلع خورشيد او دارد عجايب ساحتي
 • جام جم اوحدي مراغي

 • به عنايت علاج کن رنجم
  دستگاهي فرست از آن گنجم
 • هيلاج نامه عطار

 • همه گنجست اينجاگه نهاده
  ب آخر ايندر گنجم گشاده
 • ليلي و مجنون نظامي

 • من مار کز آشيان برنجم
  بر خاک تو پاسبان گنجم
 • هفت اورنگ جامي

 • شايد به حريم ارجمندان
  گنجم به طفيل گوسفندان