1658 مورد در 0.01 ثانیه یافت شد.

مخزن الاسرار نظامي

 • بانگ برآورد جهان کاي غلام
  گنجه کدامست و نظامي کدام
 • ديوان عرفي شيرازي

 • چگويم کاورم در گنجه شيراز
  ترا بنمايم آن گنجينه راز
 • ديوان خاقاني

 • گويند که سلطان مهين بر در گنجه است
  در گنجه کنون بين که ز بغداد فزون شد
 • منطق العشاق اوحدي مراغي

 • درين فکرت نميخواهيم رنجت
  برون کن رشته گوهر ز گنجت
 • جوهر الذات عطار

 • که گردانندت اندر گنج کل بست
  طلبکارند چون گنجت بيابند
 • ليلي و مجنون نظامي

 • وز حلقه زلف پر شکنجت
  در دامن اژدهاست گنجت
 • مواعظ سعدي

 • عمري که ازو دمي به جاني ارزد
  افسوس که رايگانم از دست برفت
 • خسرو نامه عطار

 • کنون چون يافتي بس رايگانم
  مکن هرگز سبک بر دل گرانم
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • بس باک ندارم همي ز محنت
  مغبون من ازين عمر رايگانم
 • در زندان نهان رايگانم که دهد
  آبم متعذرست نانم که دهد
 • ديوان عبيد زاکاني

 • طبع عبيد را که چو گنجيست شايگان
  معذور دار قافيه گر شايگان کند
 • اگر چه قافيه شد شايگان چه باک او را
  که از معاني صد گنج شايگان دارد
 • کشکول شيخ بهايي

 • روز آخر شد سبق فردا بود
  راز ما را روز کي گنجا بود؟
 • لسان الغيب عطار

 • بسا گنجا که يابي در معاني
  پر از در خوشاب و لعل کاني
 • مجموعه آثار عطار

 • بسا گنجا که يابي در معاني
  پر از در خوشاب و لعل کاني
 • مثنوي معنوي

 • اي دريغا مر ترا گنجا بدي
  تا ز جانم شرح دل پيدا شدي
 • بر دو کوري رحم را دوتا کنيد
  اين چنين ناگنج را گنجا کنيد
 • روز آخر شد سبق فردا بود
  راز ما را روز کي گنجا بود
 • اي تن من وي رگ من پر ز تو
  توبه را گنجا کجا باشد درو
 • ديوان شمس

 • تاب آن حسن که در هفت فلک گنجا نيست
  جز که آهنگ دل خسته لاغر نکند
 • چون شمس تبريزي که او گنجا ندارد در فلک
  کان مطلع خورشيد او دارد عجايب ساحتي
 • جام جم اوحدي مراغي

 • به عنايت علاج کن رنجم
  دستگاهي فرست از آن گنجم
 • هيلاج نامه عطار

 • همه گنجست اينجاگه نهاده
  ب آخر ايندر گنجم گشاده
 • ليلي و مجنون نظامي

 • من مار کز آشيان برنجم
  بر خاک تو پاسبان گنجم
 • هفت اورنگ جامي

 • شايد به حريم ارجمندان
  گنجم به طفيل گوسفندان
 • ديوان اوحدي مراغي

 • يک بوسه اگر به جان فروشي
  منت مي نه، که رايگانست
 • ديوان پروين اعتصامي

 • در قيمت جان از تو کار خواهند
  اين گنج مپندار رايگانست
 • ديوان سعدي

 • رايگانست يک نفس با دوست
  گر به دنيا و آخرت بخري
 • ديوان عطار

 • چنان ز بار گنه گردنم گرانبار است
  که اين سبکدل بيچاره رايگانست گران
 • جوهر الذات عطار

 • ترا اين نفس ملعون آنچنانست
  که خون تو مر او رايگانست
 • ترا اين گنج معني رايگانست
  که ديدارش به از کون ومکانست
 • ديوان فيض کاشاني

 • گفتم که حاجتي هست گفتا بخواه از ما
  گفتم غمم بيفزا گفتا که رايگانست
 • ديوان شمس

 • اگر کان شکر خواهي همان جاست
  ور انگشت شکر خود رايگانست
 • ور زانک نازنيني بي سيم و زر ببيني
  چونک عنايت آمد اقبال رايگانست
 • آن شهريار اعظم بزمي نهاد خرم
  شمع و شراب و شاهد امروز رايگانست
 • ارمغان حجاز اقبال لاهوري

 • ز طوفاني که بخشد رايگاني
  حريف بحر گردد آب جوها
 • ديوان پروين اعتصامي

 • برد اينهمه رنج رايگاني
  چون تجربه يافتي سرانجام
 • شتابنده چو ايام جواني
  جواني بخش هستي رايگاني
 • بس رمز ز دفتر سليمان
  خواندند به ديو، رايگاني
 • خسرو نامه عطار

 • گهي دزديد از آب زندگاني
  بلب بردش ز شکر رايگاني
 • کسيرا عشق باشد با جواني
  چو تو معشوق يابد رايگاني
 • جوهر الذات عطار

 • منم آن جوهر ذات عياني
  که دارم طوق لعنت رايگاني
 • براند زين بهشتت رايگاني
  ز ناگه خوار و سرگردان بماني
 • کمالم را ندانند رايگاني
  ببينندم همه اينجا نهاني
 • چنان ميخواست تا سر نهاني
  بگويد فاش اينجا رايگاني
 • دهد جام وصالش رايگاني
  کند بر فرق او گوهر فشاني
 • نخواهد ماند دنيا جاوداني
  ولي ميدان تو عقبي رايگاني
 • وصالي يابد آنجا جاوداني
  دهد او را تمامت رايگاني
 • بياب آخر حقيقت رايگاني
  تن اندر عشق وز عشق ميگوي
 • حقيقت از تو دارم زندگاني
  مرا بخشيده تو رايگاني