1658 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

اسرار نامه عطار

 • بدستت باز شد گنجي ز ايام
  وليکن هست اين گنجت همه وام
 • ديوان امير خسرو

 • غم خسرو را به هيچ بفروخت
  بستان که غلام رايگانم
 • ديوان خاقاني

 • وز کوي کس آب چون توان خواست
  کآتش ندهند رايگانم
 • ديوان پروين اعتصامي

 • رواني که ايزد ترا رايگان داد
  بگيرد يکي روز هم رايگاني
 • متاعي که من رايگان دادم از کف
  تو گر ميتواني، مده رايگاني
 • ديوان سلمان ساوجي

 • به هندو رايگان افتاد ازو بستان به ترکي ده
  که هندو قدر نشناسد متاع رايگاني را
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • عشق او گنجي است و دل ويرانه اي
  جاي گنجش در دل ويران بود
 • خسرو و شيرين نظامي

 • چو گنجي بود گنجش کيمياسنج
  به بازي زلف او چون مار بر گنج
 • ديوان خاقاني

 • تا گنجه را ز خاک براهيم کعبه اي است
  مردان کعبه گنجه نشيني گزيده اند
 • ديوان انوري

 • زر بايدت انوري وگر نيست
  غم خور که هميشه رايگانست
 • ديوان سعدي

 • ارزان شده است بوسه تو
  ارزان چه بود که رايگانست
 • الهي نامه عطار

 • تو پنداري که زخمش رايگانست
  هزاران ساله طاعت نرخ آنست
 • جوهر الذات عطار

 • چنانش دوست ميداري که جانست
  نميداني که خونت رايگانست
 • هفت پيکر نظامي

 • غرضي کز تو دلستان يابم
  رايگانست اگربه جان يابم
 • جوهر الذات عطار

 • شنيدي کنز و گنجت را نديدي
  اگر گنجت ببيني اندر اينجا
 • جام جم اوحدي مراغي

 • نطفه اي را که پشتواره تست
  رايگانش مده،که پاره تست
 • منطق الطير عطار

 • بيست من جوهر بيامد از ميانش
  خواست شد از دست حالي رايگانش
 • ديوان سنايي

 • ز عدلت بود هر عدلي که آن مي کرد نوشروان
  ز گنجت بود هر گنجي که دادي حاتم طايي
 • ديوان عطار

 • اگر خواهي که اين گنجت شود معلوم دم درکش
  که سر اين چنين گنجي نه بهر انجمن دارم
 • ديوان شمس

 • از آن از خود همي رنجم که منهم در نمي گنجم
  سزد چون سر نمي گنجد گر از دستار بگريزم
 • منطق الطير عطار

 • عشق گنجم در خرابي ره نمود
  سوي گنجم جز خرابي ره نبود
 • ديوان اوحدي مراغي

 • غلط کردم، نه آن گنجي که در آغوش من گنجي
  مرا اين بس که در گنجم به کنجي در جهان تو
 • خسرو و شيرين نظامي

 • رکاب از شهربند گنجه بگشاي
  عنان شير داري پنجه بگشاي
 • اقبالنامه نظامي

 • نظامي ز گنجينه بگشاي بند
  گرفتاري گنجه تا چند چند
 • مخزن الاسرار نظامي

 • بابل من گنجه هاروت سوز
  زهره من خاطر انجم فروز