374 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان امير خسرو

 • به جان ستاند، اگر باد گردي آرد ازو
  که کيمياي سعادت ز رايگان يابم
 • خوار منگر که خسروم آخر
  که غلام تو رايگان شده ام
 • جان ها که گرانست نرخ ايشان
  يک بار بخند و رايگان کن
 • رغبت اگر نمي کنم، ساقي خون خود شوم
  مطرب رايگان تو ناله زيروار من
 • چه روي او نگرم، جان دهم که حيف بود
  چنان جمالي وانگه به رايگان ديدن
 • مرا گفتي «که باشي تو که بوسي آستان من »
  گر آن گستاخيم بخشي، غلام رايگان تو!
 • منم و هر دو مردم چشمم
  که دو سه بنده رايگان گيري
 • ديوان اوحدي مراغي

 • رايگان بنده بسي داري و چاکر بيحد
  اوحدي، نيز رها کن، که غلامت باشد
 • چه سود چاه زنخدان سرنگون که تراست؟
  چو قطره اي نگذاري که رايگان بچکد
 • بوسه اي زان دهن بخواهم خواست
  که نشايد به رايگان مردن
 • اي بهايي گوهر، اندر سلک پيمان و وفا
  با چنان خرمهرها بس رايگان پيوسته اي!
 • ورت نگه کند از گوشه اي شکسته دلي
  غلط مشو، که فتوحيست رايگان، درياب
 • بو اعظان نکني گوش، غير آن ساعت
  که نام جنت و حلواي رايگان شنوي
 • ديوان انوري

 • وصل تو اگر به جان بيابد دل
  انصاف بده که رايگان يابد
 • به سر او که عشق او به سرم
  يک بلا رايگان نمي آرد
 • يعلم الله که گرد موکب عشق
  گر به جانست رايگان باشد
 • گرد ترا دل همي چنان خواهد
  که دل از بنده رايگان خواهد
 • سوديست تمام اگر دلي را
  يک غم ز تو رايگان برآيد
 • دل مرا گفت هم به از هيچت
  رايگان هجر يافتم نه بسم
 • روز را رايگان ز دست مده
  نيست امکان آنکه باز رسد
 • اي نامتحرک حيواني که تويي
  اي خواجه رايگان گراني که تويي
 • ديوان باباطاهر

 • غم عشقت ز گنج رايگان به
  وصال تو ز عمر جاودان به
 • ديوان بيدل دهلوي

 • کس رايگان نچيد گل از باغ اعتبار
  آب عقيق و نشه مي نيز خون بهاست
 • جان به پيش چشم بيباکت ندارد قيمتي
  رايگان اين گوهر از دست سپاهي ميرود
 • مزد تلاش علم و عمل خجلت است و بس
  از عالم کرم طلب رايگان کنيد