374 مورد در 0.02 ثانیه یافت شد.

ديوان خاقاني

 • اي کعبه ملک عصمة الدين
  من بنده رايگان کعبه
 • رباعيات خيام

 • باقي همه رايگان نيرزد هشدار
  تا عمر گرانبها بدان نفروشي
 • بوستان سعدي

 • بياموز مردي ز همسايگان
  که آخر نيم قحبه رايگان
 • ديوان سنايي

 • جان را بدهم به خدمت تو
  من خدمت رايگان نخواهم
 • عندليب آمده در مدحت شاه
  رايگان همچو سنايي به سخن
 • الحق بزرگوار خردمند مهتريست
  کورا کسي مديح برد خاصه رايگان
 • حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة سنايي

 • سوز سينه ش اگر عيان گردد
  چنبر چرخ رايگان گردد
 • آب نايافته گران باشد
  چون بيابند رايگان باشد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • آمدي نزد من شدي عاشق
  نقد گنجينه رايگان بردي
 • ديوان عطار

 • مي ندانم من سبکدل هيچ
  تا چرا رايگان گران توام
 • هيلاج نامه عطار

 • طلبکار تو بودم در جهان من
  کنونت يافتستم رايگان من
 • خسرو نامه عطار

 • چنانم رايگان کردي پديدار
  بفضلت رايگانم شو خريدار
 • گرانباريم ما را رايگان بخش
  زيانکاري بي سرمايگان بخش
 • لسان الغيب عطار

 • هرکه آيد در گلستان لسان
  بوي سرما بيابد رايگان
 • جوهر الذات عطار

 • بهر جانب همي آب روان ديد
  معظم قصرهاي رايگان ديد
 • بلاي قرب ماکش اينزمان تو
  که بخشيديم اينجا رايگان تو
 • ديوان عراقي

 • اين آينه چهره حقيقت
  هر دم به تو رايگان نمايد
 • ديوان محتشم کاشاني

 • وصلت به خدا که رايگان است
  هرچند خرد گران خريدار
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • نخواهي ثنا تا عطاهاي تو
  ستانندگان را بود رايگان
 • ديوان فيض کاشاني

 • گفتي که وصال رايگان نيست
  ديدار مرا بها چه داري
 • مثنوي معنوي

 • آن مهابت قسمت بيگانگان
  وين تجمش دوستان را رايگان
 • خلعت هستي بدادي رايگان
  من هميشه معتمد بودم بر آن
 • ديوان شمس

 • لابه کني، باده دهي رايگان
  ساقي دريا صفت مشفقي
 • لابه کني، باده دهي رايگان
  ساقي دريا صفت مشفقي
 • شيره و شيرين بدهم رايگان
  ليک چو انگور نيفشارمش