374 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان شمس

 • درويش که اسرار جهان ميبخشد
  هردم ملکي به رايگان ميبخشد
 • خسرو و شيرين نظامي

 • بيامرزش روان آمرزي آخر
  خداي رايگان آمرزي آخر
 • ليلي و مجنون نظامي

 • اين شيفته راي ناجوانمرد
  بي عاقبت است و رايگان گرد
 • وان ياوگيان رايگان گرد
  پيرامن او گرفته ناورد
 • هفت پيکر نظامي

 • کيست کو گنج رايگان نخرد
  وارزوئي چنين به جان نخرد
 • شرف نامه نظامي

 • بپيچم سر از رايگان خوارگان
  مگر بيزبانان و بيچارگان
 • وگر ني بهاري بدين خرمي
  چرا رايگان اوفتد بر زمي
 • مخزن الاسرار نظامي

 • نام کرم ساخته مشتي زيان
  اسم وفا بندگي رايگان
 • ديوان ابوسعيد ابوالخير

 • آسان آسان ز خود امان نتوان يافت
  وين شربت شوق رايگان نتوان يافت
 • دلبر دل خسته رايگان مي خواهد
  بفرستم گر دلش چنان مي خواهد
 • ديوان امير خسرو

 • به نقد خوشدلي مفروش ده روز حيات خود
  که خواهد رايگان رفتن متاع کامرانيها
 • داغ غلامي از من هست ار دريغ باري
  از بيع کن مشرف مملوک رايگان را
 • به يک جان خواستم يک جام شادي
  ز دور چرخ، گفتا، رايگان نيست
 • خسروا، بستان متاعي در دکان روزگار
  کاين بهار عمر ناگه رايگان خواهد گذشت
 • يوسف عهدي، اگر خسرو بود قيمت گرت
  ور دهم ملک دو عالم رايگان بستانمت
 • بوسه به قيمت دهد، جان ببرد رايگان
  قيمت بوسيش هست، منت جانيش نيست
 • نرخ کردي به بوسه اي جاني
  بنده بخريد و رايگان دانست
 • به رسم بندگي بپذير، خسرو را، چه کم گردد؟
  به سلک بندگانت گر غلامي رايگان آيد
 • ياري دل ما به رايگان برد
  تا دل طلبيم باز جان برد
 • مانديم ازان حريف دل دزد
  زد قلعه و مهره رايگان برد
 • گر روي تافتي سخني گوي در چمن
  گل را دهند قيمت وبو رايگان بود
 • چو عشق جان بردت، شکر گوي، کاين دولت
  عطيه ايست که کس را به رايگان ندهند
 • صد غم رسيد و مرگ هنوزم نمي رسد
  صد کعبه رفت و مهر دلم رايگان هنوز
 • اگر افتد قبول اين جان خسرو
  به بوسي مي فروشم، رايگان هم
 • شد نرخ بنده خسرو از چشم تو نگاهي
  گر اين قدر نيرزد، بنده به رايگان هم
 • به جان ستاند، اگر باد گردي آرد ازو
  که کيمياي سعادت ز رايگان يابم
 • خوار منگر که خسروم آخر
  که غلام تو رايگان شده ام
 • جان ها که گرانست نرخ ايشان
  يک بار بخند و رايگان کن
 • رغبت اگر نمي کنم، ساقي خون خود شوم
  مطرب رايگان تو ناله زيروار من
 • چه روي او نگرم، جان دهم که حيف بود
  چنان جمالي وانگه به رايگان ديدن
 • مرا گفتي «که باشي تو که بوسي آستان من »
  گر آن گستاخيم بخشي، غلام رايگان تو!
 • منم و هر دو مردم چشمم
  که دو سه بنده رايگان گيري
 • ديوان اوحدي مراغي

 • رايگان بنده بسي داري و چاکر بيحد
  اوحدي، نيز رها کن، که غلامت باشد
 • چه سود چاه زنخدان سرنگون که تراست؟
  چو قطره اي نگذاري که رايگان بچکد
 • بوسه اي زان دهن بخواهم خواست
  که نشايد به رايگان مردن
 • اي بهايي گوهر، اندر سلک پيمان و وفا
  با چنان خرمهرها بس رايگان پيوسته اي!
 • ورت نگه کند از گوشه اي شکسته دلي
  غلط مشو، که فتوحيست رايگان، درياب
 • بو اعظان نکني گوش، غير آن ساعت
  که نام جنت و حلواي رايگان شنوي
 • ديوان انوري

 • وصل تو اگر به جان بيابد دل
  انصاف بده که رايگان يابد
 • به سر او که عشق او به سرم
  يک بلا رايگان نمي آرد
 • يعلم الله که گرد موکب عشق
  گر به جانست رايگان باشد
 • گرد ترا دل همي چنان خواهد
  که دل از بنده رايگان خواهد
 • سوديست تمام اگر دلي را
  يک غم ز تو رايگان برآيد
 • دل مرا گفت هم به از هيچت
  رايگان هجر يافتم نه بسم
 • روز را رايگان ز دست مده
  نيست امکان آنکه باز رسد
 • اي نامتحرک حيواني که تويي
  اي خواجه رايگان گراني که تويي
 • ديوان باباطاهر

 • غم عشقت ز گنج رايگان به
  وصال تو ز عمر جاودان به
 • ديوان بيدل دهلوي

 • کس رايگان نچيد گل از باغ اعتبار
  آب عقيق و نشه مي نيز خون بهاست
 • جان به پيش چشم بيباکت ندارد قيمتي
  رايگان اين گوهر از دست سپاهي ميرود
 • مزد تلاش علم و عمل خجلت است و بس
  از عالم کرم طلب رايگان کنيد