374 مورد در 0.02 ثانیه یافت شد.

ديوان محتشم کاشاني

 • اين بار خود مراد من اندک حمايتي ست
  از لطف شه که هست به از گنج شايگان
 • ديوان اشعار منصور حلاج

 • ز ويراني مترس اي جان که چون دل گشت ويرانه
  غمش در کنج اين ويران چو گنج شايگان بيني
 • ديوان وحشي بافقي

 • ز بس جوهر که آن کان در زمين بر روي هم ريزد
  همه روي زمين در زير گنج شايگان باشد
 • ديوان سنايي

 • مطربان رايگان در رايگان آباد عشق
  بي دل و دم چون سنايي چنگي و نايي شدند
 • ديوان عطار

 • چون آفريدي رايگان نه سود کردي نه زيان
  اکنون ببخش اي غيب دان هم رايگان سبحانه
 • ديوان شمس

 • مي فروشد او به جاني بوسه اي
  رو بخر کان رايگان است رايگان
 • در عشق اگر اميني اي بس بتان چيني
  هم رايگان ببيني هم رايگان بيابي
 • ديوان ناصر خسرو

 • يکي رايگان حجتي گفت، بشنو
  ز حجت مراين حجت رايگان را
 • اين را نستانم به رايگان من
  زيرا که جهان رايگان گران است
 • ديوان امير خسرو

 • افسوس که شاديي نديدم
  وين عمر عزيز رايگان شد
 • ديوان اوحدي مراغي

 • من آن خاکسارم، که گر برگذاري
  بيفتم، کسم رايگان برنگيرد
 • بر سر کوي سبکباران عشق
  از گراني رايگان افتاده اي
 • ديوان انوري

 • انوري گر حريف نرد اين است
  ندبت رايگان بخواهد برد
 • بخرش پيش از آنکه بشناسيش
  وانگهت رايگان گران باشد
 • آب دندان حريفي آوردي
  کوش تا رايگان تواني جست
 • شاهنامه فردوسي

 • شب تيره از دست پرمايگان
  بشد نامداران چنين رايگان
 • به نام بزرگان و آزادگان
  کزيشان جهان يافتي رايگان
 • که گوري فروشد به بازارگان
  بديشان دهند اين همه رايگان
 • بخفتند ترکان و پر مايگان
  جهان شد جهانجويي را رايگان
 • نه اين باشد آيين پرمايگان
  همي تن بکشتن دهي رايگان
 • بزرگان و با دانش آزادگان
  نبشتند يکسر همه رايگان
 • حسين قتيب است از آزادگان
  که ازمن نخواهد سخن رايگان
 • ديوان خاقاني

 • پيش مرغان سر کوي مغان
  دانه دل رايگان خواهم فشاند
 • آبروي است کيمياي بزرگ
  کيميا رايگان نخواهد داد
 • بر خاک در تو آب حيوان
  چون آتش رايگان ببينم