374 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان سيف فرغاني

 • جان ميدهد وجهان خود آن تست
  دل وصل تو رايگان نمي خواهد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • چو پادشاه کريم است حضرت سلطان
  هزار گنج به هر بنده رايگان بخشد
 • کشکول شيخ بهايي

 • عمر تو گنج و هر نفس از وي يکي گهر
  گنجي چنين لطيف مکن رايگان تلف
 • جان ده بهاي يکشبه وحدت اي حريف
  گوگرد سرخ کس نستاند به رايگان
 • ديوان صائب

 • اگر بايد به دشمن رايگان دادن متاع خود
  مکن زنهار تا ممکن بود با دوستان سودا
 • تا دل گرم که گردد مشرق اقبال او
  نور داغ عشق نبود رايگان چون آفتاب
 • چو بار طرح گرانم همان به ميزانش
  اگر چه جنس مرا چرخ رايگان برداشت
 • دل نيست گوهري که به کس رايگان دهند
  در يتيم، مهره هر گاهواره نيست
 • خوشم به وقت خوش از نعمت جهان صائب
  بهشت را کسي از دست رايگان ندهد
 • زين پيشتر متاع سخن رايگان نبود
  گرد کسادي از پي اين کاروان نبود
 • چون سايه هماي خرد نيست رايگان
  تا بر سر که سايه کند شاهباز عشق ؟
 • تا مي توان به دامن پاک صدف فشاند
  صائب مريز گوهر خود رايگان به خاک
 • هر قطره را کنم چو صدف گوهر خوشاب
  من آن نيم که آب کسي رايگان خورم
 • تو قدر درد و غم جاودان چه مي داني؟
  حضور عافيت رايگان چه مي داني؟
 • نقد حيات داده اي از دست رايگان
  چون سکه دل به درهم و دينار بسته اي
 • دل نيست گوهري که ز کف رايگان دهند
  انگشت خويش زخمي دندان چه مي کني؟
 • خم شده است از بار منت پشت خاک
  گوهر از بس رايگان افکنده اي
 • ديوان عطار

 • غمهاش به جان اگر فروشند
  مي خر که هنوز رايگان است
 • وصل تو چون به جان نمي يابند
  به چو من کس به رايگان نرسد
 • هر دل که زعشق تو خبر يافت
  صد جانش به رايگان گران بود
 • مي ندهد او به جان گرانمايه بوسه اي
  پنداشتي که بوسه چنين رايگان دهد
 • از در سرشک و گوهر اشک
  بس گنج که رايگان نهادم
 • گر نيست به عز قرب راهت
  در بعد به رايگان فرو شو
 • آنچه آن کس نيافت و جان درباخت
  من ز حق رايگان همي يابم
 • منطق الطير عطار

 • چون مرا سر مي بريدي رايگان
  ازچه خنديدي تو در من آن زمان
 • چون از و کار تو بر خواهد فروخت
  از چه او را رايگان بايد فروخت
 • اسرار نامه عطار

 • نگه مي دار زر اي تازه برنا
  ترا هم رايگان بخشند فردا
 • الهي نامه عطار

 • ترا تا هست اين يک روي آن نيست
  که اندوه الهي رايگان نيست
 • شهش گفتا که سلطان هيچ نشتافت
  چنين دري که گفتي رايگان يافت
 • هيلاج نامه عطار

 • درون گنج شو چون سالکان تو
  حقيقت گنج بستان رايگان تو
 • چو مرده زنده باشي در جهان تو
  حقيقت ياد گير اين رايگان تو
 • نيابي گنج معني رايگان تو
  اگر اينجا نيابي جان جان تو
 • اشتر نامه عطار

 • اي بداده جوهر در رايگان
  جوهر تو بي نشان و بانشان
 • جان بده از عشق جوهر اين زمان
  تا ترا جوهر بود آن رايگان
 • مختار نامه عطار

 • هجر تو به رايگان گرانم بخريد
  تا آتش سوداي تو بفروخت مرا
 • خواهي که ز خود به رايگان باز رهي
  فاني شوي و به يک زمان باز رهي
 • مصيبت نامه عطار

 • رايگان در خانه رحمن شدن
  کي توان نتوان شدن نتوان شدن
 • پس اياز پاک دل را آن زمان
  در مکاس جمله بستد رايگان
 • در همه دنيا ندارم هيچ چيز
  رايگان مشنو سماع من تو نيز
 • گر دهد آن گنج دستش رايگان
  ذره هرگز نداند قدر آن
 • لسان الغيب عطار

 • در چنين منصب برفتي از جهان
  جان زبهر او بدادي رايگان
 • دادمت شاهي اين هر دو جهان
  ملکت حق يافتي بس رايگان
 • جوهر الذات عطار

 • دراين دريا که اينجا بود جان است
  در و جوهر در اينجا رايگان است
 • از ايشان يافتم هر دو جهان من
  بديدم کام از ايشان رايگان من
 • چو نسخم کردي اندر اين ميان کم
  بفضل خود ببخشم رايگان هم
 • مرا از رايگان کردي تو پيدا
  شدم در کوي تو مسکين و رسوا
 • خراباتي شو و رطل گران کش
  دمادم جام وحدت رايگان کش
 • جمال يار عين جاودانست
  که اين از پيش آدم رايگان است
 • از آن تست او در عين تحقيق
  بهشت رايگان داديم و توفيق
 • به معني بگذر از کون و مکان تو
  ببين اعيان جانان رايگان تو
 • بعزت باش در هر دو جهان تو
  چو مردان جان بر افشان رايگان تو
 • نهان شو همچو مردان جهان تو
  ببر گوئي از اينجا رايگان تو
 • بدي کردم ببخشم رايگان تو
  که هستي مر خداي غيب دان تو
 • بکن جانم قبول اي جان جان تو
  بکش عطار اي جان رايگان تو
 • کنون چون حاصلست اينجا بدان تو
  ز ديد ديد من اين رايگان تو
 • تو رسم عاشقان درياب و جان ده
  هزاران جان بيکدم رايگان ده
 • حقيقت آن جهان به زين جهانست
  که اينجا عاريت آن رايگان است
 • بلاي قرب کش وين رايگان ياب
  در اينمعني نمود جان جان ياب
 • شد و جان داد آنجا رايگان او
  حقيقت در بر کون و مکان او
 • از آن دم ميدمي اندر جهان تو
  که آن دم يافتي خود رايگان تو
 • بده انصاف ايجان و جهان را
  که وصلش يافستي رايگان را
 • چو ليلي را به بيني شادمان باش
  دمي با او حقيقت رايگان باش
 • حقيقت جسم و جان در باختي تو
  وصال عشق اينجا رايگان است
 • نه بگذاري کسي را رايگان تو
  درون خلوت خود هيچکس را
 • ترا در خلوت اي گل رايگان ديد
  نبيند روي تو جز سر بريده
 • وصال يار داري در عيان تو
  بديدي کام اينجا رايگان تو
 • ديوان عراقي

 • گويمت: بوسي به جاني، گوييم:
  بر لبم لب رايگان نتوان نهاد
 • نيم جاني دارم از تو يادگار
  بر لبت لب رايگان نتوان نهاد
 • بر سر بازار وصلش جان ندارد قيمتي
  تا نظر در روي خوبش رايگان خواهيم کرد
 • بر درگهت آمدم به کاري
  کان بر تو به رايگان برآيد
 • چو رايگان است آب حيات در جويت
  چرا بود دل مسکين چو ريگ در جيحون؟
 • من جگر تفتيده بر خاک درت
  آب حيوان رايگان در جوي تو
 • حيف نبود ما چنين تشنه جگر؟
  و آب حيوان رايگان در جوي تو
 • از سر خشم گفت چشم تو: دور
  نه کسي بوسه رايگان دارد
 • ما تشنه و آب زندگاني
  در جوي تو رايگان، تو داني
 • روي جانان به چشم جان ديدن
  خوش بود، خاصه رايگان ديدن
 • ديوان فرخي سيستاني

 • درخانه هاي ما ز عطاهاي کف او
  زر عزيز خوارتر از خاک رايگان
 • گفتم ز بهر بوسه جهاني دگر مخواه
  گفتابهشت را نتوان يافت رايگان
 • ديوان قاآني

 • ليک چون هموار در مدح تو مي راند سخن
  روزگارش هر دو عالم رايگان مي آورد
 • بهاي خاک رهت گر دهند هر دو جهان
  به خاکپاي تو کس باز رايگان بينم
 • کوبکو تازان که گردد با نگاري همنشين
  در بدر يازان که گردد با ظريفي رايگان
 • ياقوت تو که قوت عقلست و قوت جان
  آيد چو در حديث گهر رايگان شود
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • شادي و سلامتي و رادي
  با تو همه ساله رايگان باد
 • همچو در دو ديده هست فراخ
  مر مرا در رايگان قلم
 • در طعن چو نيزه ام که پيوسته
  چون نيزه ميان به رايگان بندم
 • چو گوهرم بازگير ز بهر تاج هنر
  چو زر بدين و بدان مرا مده رايگان
 • اين حق بگو چگونه توانم گزاردن
  کاين خدمتم کنند هميدون به رايگان
 • چه گفت گنجش ار شکرها نکردندي
  سخاوتش را من پاک رايگان شدمي
 • هر جاي مرا به جاي جان باشي تو
  اي دوست به جان نه رايگان باشي تو
 • ديوان فيض کاشاني

 • گر طاعتم سزا نبود رايگان ببخش
  کالا و ريش صاحب کالا غريب نيست
 • در طلب خون دل بسي خوردم
  نتوان يافت رايگان ره حق
 • شدم تا بر در ميخانه عشق
  که مسکينم مرا مي رايگان ده
 • ديوان اشعار منصور حلاج

 • دمبدم از گنج طبع و درج چشم
  لعل و گوهر رايگان خواهم فشاند
 • مال و سر افشان بپاي فقر و جان ايثار کن
  کين متاع نازنين نايد بدستت رايگان
 • مثنوي معنوي

 • هر حوايج را که بودش آن زمان
  راست کردي مرد شهري رايگان
 • اي بداده رايگان صد چشم و گوش
  بي ز رشوت بخش کرده عقل و هوش
 • بي شبان دانسته اند آن ظبي را
  رايگان دانسته اند آن سبي را
 • گفت آري خوش عمل کردي بدان
  تا بگويم پند ثالث رايگان
 • سوي تو ماهست و سوي خلق ابر
  تا نبيند رايگان روي تو گبر
 • چون فرود آيي ببيني رايگان
  يک جهان پر گل رخان و دايگان