374 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان خاقاني

 • چون در اين ميدان به دست کس عنان عمر نيست
  بر رکاب باده عمر رايگان افشانده اند
 • داده ام صد جان بهاي گوهري در من يزيد
  ور دو عالم داده ام هم رايگان آورده ام
 • ملک ابد را رايگان مخلص بر او کرد آسمان
  ملکي ز مقطع کم زيان وز عدل مبدا داشته
 • ديوان سعدي

 • سر جانان ندارد هر که او را خوف جان باشد
  به جان گر صحبت جانان برآيد رايگان باشد
 • ديوان سلمان ساوجي

 • تا کي چو شمع سوخته را مي کشي به دم؟
  کو با تو در ميان سروجان رايگان نهاد
 • رايگان، چون سر و زر در قدمش، مي بازم
  سر چرا بر من شوريده، گران مي دارد؟
 • ديوان صائب

 • جان و دل را رايگان آن دشمن جان برنداشت
  دين و ايمان را به هيچ آن نامسلمان برنداشت
 • ديوان عطار

 • روز و شب مشغول کار و بار دنيا مانده اي
  دين به سرباري دنيا رايگان مي بايدت
 • ديوان قاآني

 • ور کسي نامت کند بر در هم و دينار نقش
  درهم و دينار راکس مي نگيرد رايگان
 • نه اين زلفت همان شيطان که خصمي داشت با ايمان
  چه شد کادم صفت زينسان به خويشش رايگان کردي
 • ديوان محتشم کاشاني

 • گر نه اجل را يکي داشته بودي به کار
  جود تو دادي به خلق عمر ابد رايگان
 • ديوان فيض کاشاني

 • دادي بمن جان رايگان گفتي بمن ده باز آن
  جان ميدهم تا زنده ام الملک لک و الحمد لک
 • ديوان شمس

 • کو ميوه ها را دايگان کو شهد و شکر رايگان
  خشک است از شير روان هر شيردان هر شيردان
 • گويم که گنجي شايگان گويد بلي ني رايگان
  جان خواهم وانگه چه جان گويم سبک کن بار من
 • درده بي دريغ از آن شيره و شير رايگان
  شير و نبيد خلد را نيست حدي و غايتي
 • ديوان وحشي بافقي

 • به بازار سياست قهر او چون محتسب گردد
  بلا ارزان شود نرخ سر و جان رايگان باشد
 • ديوان هاتف اصفهاني

 • از کف خود رايگان دامن امن و امان
  داده و بنهاده ام ره سوي خوف و خطر
 • کشکول شيخ بهايي

 • ... اوگران تمام گشته، رايگان در اختيارت نهد. ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... اکنون کسي آمد که به رايگان با من تا به لب صراط مي برد». ...
 • کشکول شيخ بهايي

 • ... درهمي بود، چقدرش رايگان به تو رسد؟ ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... گاه چنين خوابت را رايگان نگويند، چون ما نبوديم اصلا، مارا چون ...
 • کليله و دمنه

 • ... بها که خريده شود رايگان نمايد. ...
 • تذکرة الاوليا عطار

 • ... که درويشي را به رايگان خريده اي ». گفت: «اي ابراهيم!درويشي را ...
 • ... عمري طمع داشتيم، رايگان در کنار اين جوان نهادند که از شکمش بوي ...