374 مورد در 0.00 ثانیه یافت شد.

ديوان حافظ

 • در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است
  صد گنج شايگان که ببخشي به رايگان
 • ديوان خاقاني

 • يک مي به دو گنج شايگان خر
  رغم دل رايگان خوران را
 • ديوان قاآني

 • نمودي چهره ماه آسمان را ز آستان راندي
  گشودي غنچه گنج شايگان را رايگان کردي
 • ديوان خاقاني

 • مار ضحاک ماند بر پايم
  وز مژه گنج شايگان برخاست
 • ديوان سعدي

 • به گنج شايگان افتاده بودم
  ندانستم که بر گنجند ماران
 • ديوان محتشم کاشاني

 • کرمش کيسه اي که پر سازد
  مخزن گنج شايگان باشد
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • توشناسي مرا که نگشايد
  کس چو من گنج شايگان قلم
 • پاسبان کرد باغ قمري را
  که بسي گنج شايگان دارد
 • ديوان وحشي بافقي

 • ذات او جوهري که عالم ازو
  مخزن گنج شايگان باشد
 • شکسته وقت تعجيل عطايت
  در سد خانه گنج شايگان باد
 • ز دست بخششت در آستينش
  کليد قفل گنج شايگان باد
 • ديوان عرفي شيرازي

 • گر بخون خوردن دهندم اختيار
  خون گنج شايگان خواهم گزيد
 • ديوان امير خسرو

 • مبين گدايي من بر درت که در همت
  توانگرم که غمت گنج شايگان من است
 • ديوان انوري

 • تا هم ميان صرح ممرد به پيش چشم
  بر روي او فشاند همه گنج شايگان
 • ديوان پروين اعتصامي

 • زان گنج شايگان که بکنج قناعت است
  مور ضعيف گر چو سليمان شود رواست
 • ديوان حافظ

 • اي آفتاب ملک که در جنب همتت
  چون ذره حقير بود گنج شايگان
 • ديوان خاقاني

 • بر خط دستش که هند و چين در اوست
  هفت گنج شايگان خواهم فشاند
 • تا قلم را مار گنج پادشاهي کرده اند
  از دهان مار گنج شايگان افشانده اند
 • گنج بخشا يک دو حرف از مدح تو
  بر سه گنج شايگان خواهم گزيد
 • خيز خاقاني ز گنج فقر خلوت خانه ساز
  کز چنين توان اندوخت گنج شايگان
 • مواعظ سعدي

 • صد گنج شايگان به بهاي جوي هنر
  منت بر آنکه مي دهد و حيف بر منست
 • جمشيد و خورشيد ساوجي

 • تن چو نسيم تو گنجي است شايگان وآنگه
  دو مار بر سر آن گنج شايگان خفته
 • ديوان صائب

 • تا مه روي تو پرتو بر جهان انداخته
  پيش هر ويرانه گنج شايگان انداخته
 • حصار مارپيچش اژدهاي گنج را ماند
  ولي ارزد به گنج شايگان هر خشت ديوارش
 • ديوان عبيد زاکاني

 • خجسته کلک گهربار عنبر افشانت
  به سائلان خبر گنج شايگان آورد
 • اگر چه قافيه شد شايگان چه باک او را
  که از معاني صد گنج شايگان دارد
 • ز بهر سائل و زاير خجسته خامه تو
  گره گشاي در گنج شايگان باشد
 • ويس و رامين

 • ز بس زيور چو گنج شايگان بود
  ز بس اختر چو چرخ آسمان بود
 • ديوان فرخي سيستاني

 • هربخششي که او بدهد چون نگه کني
  گنجي بود بزرگتر از گنج شايگان
 • ديوان قاآني

 • او گنج شايگان و منم آن گدا که هست
  بر گنج باز ديده حسرت نگر مرا
 • ز فيض جود تو هر قطره فرومايه
  ز پايه مايه صد گنج شايگان دارد
 • آنکه يک رشح کف او آشکارا صد هزار
  گنج بادآورد و گنج شايگان مي آورد
 • ابرکي بخشد به سايل نقد گنج شايگان
  ابرکي بارد به جاي قطره در شاهوار
 • به طرف عارض هريک دو زلف غاليه سا
  دو اژدها به سر گنج شايگان بينم
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • نه کوه بيستون را با زخم تو توان
  نه گنج شايگان را با بذل تو يسار
 • تا حمله برد جود تو بر گنج شايگان
  با کس نياز نيز نپيوست کارزار
 • نخواست ماندن اگر گنج شايگان بودي
  بماند اين سخن جانفزاي تا محشر
 • موجود شد ز کوشش تو در شاهوار
  معلوم شد ز بخشش تو گنج شايگان
 • گريد همي نياز جهان بر عطاي تو
  خندد همي عطاي تو بر گنج شايگان
 • مهرگان آمد به خدمت شهريارا نزد تو
  در ميان بوستان بگشاد گنج شايگان
 • زمين چه گفت به يک بخششم تهي کردي
  اگر سراسر پر گنج شايگان شدمي
 • ديوان شمس

 • اين لوت را اگر جان بدهيم رايگانست
  خود چيست جان صوفي اين گنج شايگان را
 • ديوان عرفي شيرازي

 • اميد ابر اثر نقش پاي احسانت
  دو گام زد بسر گنج شايگان آمد
 • بصحن باغ زگنجينه امانت او
  بدوش ديده کشد گنج شايگان نرگس
 • برآستان تو صد گنج شايگان ريزد
  چو آستينت اگر نامه ام بر افشاني
 • آن کو بقناعت مثل آمد او را
  گر هيچ نه گنج شايگان ميبايد
 • گر متاع وصل شيرين را بدان نتوان خريد
  بر دل پرويز گنج شايگان آيد گران
 • ديوان خاقاني

 • خاک بيزي کن که من هم خاک بيزي کرده ام
  تا ز خاک اين مايه گنج شايگان آورده ام
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • درآ در کنج دل بنشين که دل گنجينه شاه است
  بجو آن گنج سلطاني ز گنج شايگان بگذر
 • ديوان صائب

 • تا به گنج شايگان خم تواند راه برد
  چون سبو بايد که خون از چشم افلاطون رود