374 مورد در 0.02 ثانیه یافت شد.

ديوان حافظ

 • در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است
  صد گنج شايگان که ببخشي به رايگان
 • ديوان خاقاني

 • يک مي به دو گنج شايگان خر
  رغم دل رايگان خوران را
 • ديوان قاآني

 • نمودي چهره ماه آسمان را ز آستان راندي
  گشودي غنچه گنج شايگان را رايگان کردي
 • ديوان خاقاني

 • مار ضحاک ماند بر پايم
  وز مژه گنج شايگان برخاست
 • ديوان سعدي

 • به گنج شايگان افتاده بودم
  ندانستم که بر گنجند ماران
 • ديوان محتشم کاشاني

 • کرمش کيسه اي که پر سازد
  مخزن گنج شايگان باشد
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • توشناسي مرا که نگشايد
  کس چو من گنج شايگان قلم
 • پاسبان کرد باغ قمري را
  که بسي گنج شايگان دارد
 • ديوان وحشي بافقي

 • ذات او جوهري که عالم ازو
  مخزن گنج شايگان باشد
 • شکسته وقت تعجيل عطايت
  در سد خانه گنج شايگان باد
 • ز دست بخششت در آستينش
  کليد قفل گنج شايگان باد
 • ديوان عرفي شيرازي

 • گر بخون خوردن دهندم اختيار
  خون گنج شايگان خواهم گزيد
 • ديوان امير خسرو

 • مبين گدايي من بر درت که در همت
  توانگرم که غمت گنج شايگان من است
 • ديوان انوري

 • تا هم ميان صرح ممرد به پيش چشم
  بر روي او فشاند همه گنج شايگان
 • ديوان پروين اعتصامي

 • زان گنج شايگان که بکنج قناعت است
  مور ضعيف گر چو سليمان شود رواست
 • ديوان حافظ

 • اي آفتاب ملک که در جنب همتت
  چون ذره حقير بود گنج شايگان
 • ديوان خاقاني

 • بر خط دستش که هند و چين در اوست
  هفت گنج شايگان خواهم فشاند
 • تا قلم را مار گنج پادشاهي کرده اند
  از دهان مار گنج شايگان افشانده اند
 • گنج بخشا يک دو حرف از مدح تو
  بر سه گنج شايگان خواهم گزيد
 • خيز خاقاني ز گنج فقر خلوت خانه ساز
  کز چنين توان اندوخت گنج شايگان
 • مواعظ سعدي

 • صد گنج شايگان به بهاي جوي هنر
  منت بر آنکه مي دهد و حيف بر منست
 • جمشيد و خورشيد ساوجي

 • تن چو نسيم تو گنجي است شايگان وآنگه
  دو مار بر سر آن گنج شايگان خفته
 • ديوان صائب

 • تا مه روي تو پرتو بر جهان انداخته
  پيش هر ويرانه گنج شايگان انداخته
 • حصار مارپيچش اژدهاي گنج را ماند
  ولي ارزد به گنج شايگان هر خشت ديوارش
 • ديوان عبيد زاکاني

 • خجسته کلک گهربار عنبر افشانت
  به سائلان خبر گنج شايگان آورد
 • اگر چه قافيه شد شايگان چه باک او را
  که از معاني صد گنج شايگان دارد
 • ز بهر سائل و زاير خجسته خامه تو
  گره گشاي در گنج شايگان باشد
 • ويس و رامين

 • ز بس زيور چو گنج شايگان بود
  ز بس اختر چو چرخ آسمان بود
 • ديوان فرخي سيستاني

 • هربخششي که او بدهد چون نگه کني
  گنجي بود بزرگتر از گنج شايگان
 • ديوان قاآني

 • او گنج شايگان و منم آن گدا که هست
  بر گنج باز ديده حسرت نگر مرا
 • ز فيض جود تو هر قطره فرومايه
  ز پايه مايه صد گنج شايگان دارد
 • آنکه يک رشح کف او آشکارا صد هزار
  گنج بادآورد و گنج شايگان مي آورد
 • ابرکي بخشد به سايل نقد گنج شايگان
  ابرکي بارد به جاي قطره در شاهوار
 • به طرف عارض هريک دو زلف غاليه سا
  دو اژدها به سر گنج شايگان بينم
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • نه کوه بيستون را با زخم تو توان
  نه گنج شايگان را با بذل تو يسار
 • تا حمله برد جود تو بر گنج شايگان
  با کس نياز نيز نپيوست کارزار
 • نخواست ماندن اگر گنج شايگان بودي
  بماند اين سخن جانفزاي تا محشر
 • موجود شد ز کوشش تو در شاهوار
  معلوم شد ز بخشش تو گنج شايگان
 • گريد همي نياز جهان بر عطاي تو
  خندد همي عطاي تو بر گنج شايگان
 • مهرگان آمد به خدمت شهريارا نزد تو
  در ميان بوستان بگشاد گنج شايگان
 • زمين چه گفت به يک بخششم تهي کردي
  اگر سراسر پر گنج شايگان شدمي
 • ديوان شمس

 • اين لوت را اگر جان بدهيم رايگانست
  خود چيست جان صوفي اين گنج شايگان را
 • ديوان عرفي شيرازي

 • اميد ابر اثر نقش پاي احسانت
  دو گام زد بسر گنج شايگان آمد
 • بصحن باغ زگنجينه امانت او
  بدوش ديده کشد گنج شايگان نرگس
 • برآستان تو صد گنج شايگان ريزد
  چو آستينت اگر نامه ام بر افشاني
 • آن کو بقناعت مثل آمد او را
  گر هيچ نه گنج شايگان ميبايد
 • گر متاع وصل شيرين را بدان نتوان خريد
  بر دل پرويز گنج شايگان آيد گران
 • ديوان خاقاني

 • خاک بيزي کن که من هم خاک بيزي کرده ام
  تا ز خاک اين مايه گنج شايگان آورده ام
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • درآ در کنج دل بنشين که دل گنجينه شاه است
  بجو آن گنج سلطاني ز گنج شايگان بگذر
 • ديوان صائب

 • تا به گنج شايگان خم تواند راه برد
  چون سبو بايد که خون از چشم افلاطون رود
 • ديوان محتشم کاشاني

 • اين بار خود مراد من اندک حمايتي ست
  از لطف شه که هست به از گنج شايگان
 • ديوان اشعار منصور حلاج

 • ز ويراني مترس اي جان که چون دل گشت ويرانه
  غمش در کنج اين ويران چو گنج شايگان بيني
 • ديوان وحشي بافقي

 • ز بس جوهر که آن کان در زمين بر روي هم ريزد
  همه روي زمين در زير گنج شايگان باشد
 • ديوان سنايي

 • مطربان رايگان در رايگان آباد عشق
  بي دل و دم چون سنايي چنگي و نايي شدند
 • ديوان عطار

 • چون آفريدي رايگان نه سود کردي نه زيان
  اکنون ببخش اي غيب دان هم رايگان سبحانه
 • ديوان شمس

 • مي فروشد او به جاني بوسه اي
  رو بخر کان رايگان است رايگان
 • در عشق اگر اميني اي بس بتان چيني
  هم رايگان ببيني هم رايگان بيابي
 • ديوان ناصر خسرو

 • يکي رايگان حجتي گفت، بشنو
  ز حجت مراين حجت رايگان را
 • اين را نستانم به رايگان من
  زيرا که جهان رايگان گران است
 • ديوان امير خسرو

 • افسوس که شاديي نديدم
  وين عمر عزيز رايگان شد
 • ديوان اوحدي مراغي

 • من آن خاکسارم، که گر برگذاري
  بيفتم، کسم رايگان برنگيرد
 • بر سر کوي سبکباران عشق
  از گراني رايگان افتاده اي
 • ديوان انوري

 • انوري گر حريف نرد اين است
  ندبت رايگان بخواهد برد
 • بخرش پيش از آنکه بشناسيش
  وانگهت رايگان گران باشد
 • آب دندان حريفي آوردي
  کوش تا رايگان تواني جست
 • شاهنامه فردوسي

 • شب تيره از دست پرمايگان
  بشد نامداران چنين رايگان
 • به نام بزرگان و آزادگان
  کزيشان جهان يافتي رايگان
 • که گوري فروشد به بازارگان
  بديشان دهند اين همه رايگان
 • بخفتند ترکان و پر مايگان
  جهان شد جهانجويي را رايگان
 • نه اين باشد آيين پرمايگان
  همي تن بکشتن دهي رايگان
 • بزرگان و با دانش آزادگان
  نبشتند يکسر همه رايگان
 • حسين قتيب است از آزادگان
  که ازمن نخواهد سخن رايگان
 • ديوان خاقاني

 • پيش مرغان سر کوي مغان
  دانه دل رايگان خواهم فشاند
 • آبروي است کيمياي بزرگ
  کيميا رايگان نخواهد داد
 • بر خاک در تو آب حيوان
  چون آتش رايگان ببينم
 • اي کعبه ملک عصمة الدين
  من بنده رايگان کعبه
 • رباعيات خيام

 • باقي همه رايگان نيرزد هشدار
  تا عمر گرانبها بدان نفروشي
 • بوستان سعدي

 • بياموز مردي ز همسايگان
  که آخر نيم قحبه رايگان
 • ديوان سنايي

 • جان را بدهم به خدمت تو
  من خدمت رايگان نخواهم
 • عندليب آمده در مدحت شاه
  رايگان همچو سنايي به سخن
 • الحق بزرگوار خردمند مهتريست
  کورا کسي مديح برد خاصه رايگان
 • حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة سنايي

 • سوز سينه ش اگر عيان گردد
  چنبر چرخ رايگان گردد
 • آب نايافته گران باشد
  چون بيابند رايگان باشد
 • ديوان شاه نعمت الله ولي

 • آمدي نزد من شدي عاشق
  نقد گنجينه رايگان بردي
 • ديوان عطار

 • مي ندانم من سبکدل هيچ
  تا چرا رايگان گران توام
 • هيلاج نامه عطار

 • طلبکار تو بودم در جهان من
  کنونت يافتستم رايگان من
 • خسرو نامه عطار

 • چنانم رايگان کردي پديدار
  بفضلت رايگانم شو خريدار
 • گرانباريم ما را رايگان بخش
  زيانکاري بي سرمايگان بخش
 • لسان الغيب عطار

 • هرکه آيد در گلستان لسان
  بوي سرما بيابد رايگان
 • جوهر الذات عطار

 • بهر جانب همي آب روان ديد
  معظم قصرهاي رايگان ديد
 • بلاي قرب ماکش اينزمان تو
  که بخشيديم اينجا رايگان تو
 • ديوان عراقي

 • اين آينه چهره حقيقت
  هر دم به تو رايگان نمايد
 • ديوان محتشم کاشاني

 • وصلت به خدا که رايگان است
  هرچند خرد گران خريدار
 • ديوان مسعود سعد سلمان

 • نخواهي ثنا تا عطاهاي تو
  ستانندگان را بود رايگان
 • ديوان فيض کاشاني

 • گفتي که وصال رايگان نيست
  ديدار مرا بها چه داري
 • مثنوي معنوي

 • آن مهابت قسمت بيگانگان
  وين تجمش دوستان را رايگان
 • خلعت هستي بدادي رايگان
  من هميشه معتمد بودم بر آن
 • ديوان شمس

 • لابه کني، باده دهي رايگان
  ساقي دريا صفت مشفقي
 • لابه کني، باده دهي رايگان
  ساقي دريا صفت مشفقي
 • شيره و شيرين بدهم رايگان
  ليک چو انگور نيفشارمش