شماره ٣٢٣: آن نفسي که باخودي يار چو خار آيدت

آن نفسي که باخودي يار چو خار آيدت
وان نفسي که بيخودي يار چه کار آيدت
آن نفسي که باخودي خود تو شکار پشه اي
وان نفسي که بيخودي پيل شکار آيدت
آن نفسي که باخودي بسته ابر غصه اي
وان نفسي که بيخودي مه به کنار آيدت
آن نفسي که باخودي يار کناره مي کند
وان نفسي که بيخودي باده يار آيدت
آن نفسي که باخودي همچو خزان فسرده اي
وان نفسي که بيخودي دي چو بهار آيدت
جمله بي قراريت از طلب قرار تست
طالب بي قرار شو تا که قرار آيدت
جمله ناگوارشت از طلب گوارش است
ترک گوارش ار کني زهر گوار آيدت
جمله بي مراديت از طلب مراد تست
ور نه همه مرادها همچو نثار آيدت
عاشق جور يار شو عاشق مهر يار ني
تا که نگار نازگر عاشق زار آيدت
خسرو شرق شمس دين از تبريز چون رسد
از مه و از ستاره ها والله عار آيدت