شماره ٤٢٥: تابش صبح بناگوشش ببين

تابش صبح بناگوشش ببين
مهر و مه را خانه بر دوشش ببين
حلقه زلف زره سازش نگر
جلوه سرو قبا پوشش ببين
نوک مژگان سياهش را نگر
آلت خون سياووشش ببين
تشنه کامان محبت را نگر
آب حيوان در لب نوشش ببين
تا کشيده حلقه سيمين به گوش
عالمي را حلقه در گوشش ببين
زلف و چشمش خلق را ديوانه کرد
فتنه عقل آفت هوشش ببين
ماه بي مهر فروغي را نگر
خاطر عاشق فراموشش ببين