شماره ١٠٠: ترک کمان کشيده دو چشم سياه تست

ترک کمان کشيده دو چشم سياه تست
تيري که بر نشانه نشيند نگاه تست
امروز هر تني که به شمشير کشته اي
فرداي رستخيز به جان عذر خواه تست
بر ديده اش فرشته کشد از پي شرف
خون کسي که ريخته بر خاک راه تست
پاي غرور بر سر صيد حرم نهد
هر آهويي که قابل نخجير گاه تست
بس دل اسير زلف و زنخدان نموده اي
بس يوسف عزيز که در بند چاه تست
شاهان به هيچ حيله مسخر نکرده اند
ملکي که در تصرف خيل و سپاه تست
روزي که صف کشند خلايق پي حساب
جرمي که در حساب نيايد گناه تست
مستان ز باده هاي دمادم نديده اند
کيفيتي که در نگه گاه گاه تست
رخشنده آفتاب فروغي فرو رود
هر جا که جلوه رخ تابنده ماه تست