پايان

جان من پند گير از اين قصه
که شوي در زمانه شادانا
غرض از موش و گربه برخواندن
مدعا فهم کن پسر جانا