حکايت (٣٧)

کسي مژده آورد پيش انوشيروان عادل که شنيدم که فلان دشمن ترا خداي عزوجل برداشت. گفت: هيچ شنيدي که مرا خواهد گذاشت
اگر بمرد عدو جاي شادماني نيست
که زندگاني ما نيز جاوداني نيست