رسواي دل

تصنيف آهنگ: مهدي خالدي (١٢٩٨ ، ١٣٦٩ ه.ق)

هم چو ني مي نالم از سوداي دل
آتشي در سينه دارم جاي دل
من که با هر داغ پيدا ساختم
سوختم، سوختم از داغ ناپيداي دل
دل اگر از من گريزد واي من، واي من، واي من
غم اگر از دل گريزد واي دل، واي دل، واي واي دل
ما ز رسوايي بلند آوازه ايم
نامور شد هرکه شد، هرکه شد رسواي دل
در ميان اشک نوميدي رهي
خندم از خندم از اميدواريهاي دل
واي، دل