شماره ٨٨٢: خانه تحقيق را ماه شبستان تويي

خانه تحقيق را ماه شبستان تويي
انفس و آفاق را ميوه بستان تويي
از ره صورت ترا آدم خاکيست نام
چونکه به معني رسي صورت رحمان تويي
مهد سليمان کشيد باد به تاثير مهر
مهد سليمان بهل، مهر سليمان تويي
داروي دردي که هست از در غيري مخواه
درد دل خويش را دارو و درمان تويي
در کرم آباد جود بر سر خوان وجود
اول نعمت تراست آخر مهمان تويي
آنکه سخن زاد ازو ني سخن آباد ازو
روي سخن در تو کرد زانکه سخندان تويي
دوش طلب گار دوست گشتم و گفت: اوحدي
کانچه طلب ميکني دور مرو، کان تويي