شماره ٨٦٨: گلا، عنان عزيمت به بوستان چه دهي؟

گلا، عنان عزيمت به بوستان چه دهي؟
بتا، تعلق خاطر به سرو وبان چه دهي؟
ز سرو راست تري، ياد نسترن چه کني
ز لاله خوب تري دل به ارغوان چه دهي؟
چو غنچه تنگ دلي را به خنده چو شکر
ز پسته دهن خويشتن نشان چه دهي؟
چو نرگس تو ز بيداد خون خلق بريخت
تو تير غمزه به ابروي چون کمان چه دهي؟
بنفشه را چو زبان بر کشيده اي ز قفا
به خيره سوسن پر فتنه را امان چه دهي؟
چو طوطي لب لعل تو در حديث آمد
به هرزه بلبل شوريده را زبان چه دهي؟
اگر نه همچو فلک تند خوي و بد مهري
مراد دشمن و تشويق دوستان چه دهي؟
بر آستان تو بگريستم به طيره شدي
که باز رحمت اين خاک آستان چه دهي؟