شماره ٨٦٢: دلا، زين بدايت چه ديدي؟ بگوي

دلا، زين بدايت چه ديدي؟ بگوي
ز پايان و غايت چه ديدي؟ بگوي
ازين چار لشکر چه داري؟ بيار
و زان هفت آيت چه ديدي؟ بگوي
به وقت حميت درين رزمگاه
ز اهل حمايت چه ديدي؟ بگوي
از آن کس که ميداردت در عنا
نشان عنايت چه ديدي؟ بگوي
درين کشور از واليان بزرگ
طريق ولايت چه ديدي؟ بگوي
ازين عدل نامان غولي طلب
برون از جنايت چه ديدي؟ بگوي
اگر سر قرآن بدانسته اي
در آن عشر و آيت چه ديدي؟ بگوي
روايتگرست اين از آن، آن ازين
غرض زين روايت چه ديدي؟ بگوي
نهايت ندارد بيابان عشق
تو زين بي نهايت چه ديدي؟ بگوي
ازين جاه جويان دعوي پرست
بغير از حکايت چه ديدي؟ بگوي
چو نور هدي يافتي، اوحدي
ز چندين هدايت چه ديدي؟ بگوي