شماره ٧٦٨: زين دايره تا بدر نيفتي

زين دايره تا بدر نيفتي
در دايره دگر نيفتي
سودي کن ازين سفر، که هرگز
در بهتر ازين سفر نيفتي
صاحب نظر ار نميشوي سهل
هش دار! که از نظر نيفتي
از بي هنريست او فتادن
چون جمع کني هنر، نيفتي
رو دامن مقبلي به دست آر
تا روز بلا مگر نيفتي
زين سر تو بساز چاره خويش
تا در کف دردسر نيفتي
امروز فتاده باش، اگر نه
فردا چه کني؟ اگر نيفتي
زين باده کجا خبر دهندت؟
يک روز چو بي خبر نيفتي
سر دل اوحدي چه داني؟
تا در غم آن پسر نيفتي