شماره ٦٨١: امشب از پيش من شيفته دل دور مرو

امشب از پيش من شيفته دل دور مرو
نور چشم مني، اي چشم مرا نور،مرو
ديگري از نظرم گر برود باکي نيست
تو، که معشوقي و محبوبي و منظور، مرو
خانه ما چو بهشتست به رخسار تو حور
زين بهشت، ار بتواني، مرو، اي حور، مرو
امشب از نرگس مخمور تو من مست شوم
مست مگذار مرا امشب و مخمور مرو
عاشق روي توام، خسته هجرم چه کني؟
نفسي از بر اين عاشق مهجور مرو
دل رنجور مرا نيست به غير از تو دوا
اي دواي دل ما، ار سر رنجور مرو
اوحدي چون ز وفا خاک سر کوي تو شد
سرکشي کم کن و از کوي وفا دور مرو