شماره ٤٦٥: توبه کردم ز توبه کردن خام

توبه کردم ز توبه کردن خام
ببر اين جامه و بيار آن جام
چون بپوشيم راز؟ کاورديم
طبل در کوچه و علم بر بام
پير ما را چگونه توبه دهد؟
که جواني نکرده ايم تمام
زاهد خام اگر زند طعني
بگذاريم تا بجوشد خام
نيست از يک دگر پديد هنوز
صالح و فاسق و حلال و حرام
تا نجوشيم در نيايد عشق
تا نکوشيم بر نيايد کام
گر ترا نيست آتشي در دل
از دل اوحدي بخواه به وام